พึ่งตน พึ่งธรรม

HIGHLIGHTS:

 • คนที่ไม่นับถือศาสนาใดเลย ควรจะมีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างไร

บทคัดย่อ

ในสังคมปัจจุบันพบว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่ระบุว่าตนเองไม่นับถือศาสนาใดๆเลย ซึ่งก็ควรจะมีหลักการที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอันได้แก่

 • การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
 • แนวทางในการดำเนินชีวิตนั้นมีศีลเป็นเบื้องต้น และมีสัมมากัมมันตะในศีลนั้น
 • มีสัมมาสติในการระลึกได้ถึงแนวทางที่ดีและถูกต้องเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต
 • มีสัมมาวายามะในการทำจริง แน่วแน่จริง ซึ่งถือว่าเป็นการรวมหมู่ (สงฆ์) ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว
 • อย่ายึดติดในเรื่องของรูปแบบ เพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นโดยไม่จำเป็น
 • การพึ่งตน พึ่งธรรม กล่าวคือเป็นการลงมือทำเองหรือพึ่งพาตนเองในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ดีและถูกต้อง

 

หากมองตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จะเห็นคุณลักษณะที่ชัดเจนดังต่อไปนี้

 • หมวดธรรมต่างๆนั้นมีความครบถ้วน ความละเอียด รอบคอบ ลึกซึ้งเพื่อความบริสุทธิ์ บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง
 • ให้มองหลักของศาสนาว่ามีหลักที่จะพึ่งตน พึ่งธรรม (มุ่งเน้นในเรื่องอริยสัจสี่) หลักในการชำระกิเลสให้หมดจด หลักที่จะไม่เบียดเบียน หลักที่จะทำให้ตั้งสติไว้ เป็นต้น
 • ไม่จำเป็นต้องเชื่อตามบุคคลอื่นแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเอง เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่เชิญคนเข้ามาพิสูจน์ได้ สามารถรู้ได้เอง เห็นได้เอง ว่ากันตั้งแต่ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา หากปฏิบัติเป็นอย่างดีแล้ว เจริญให้มาก ทำให้มากแล้ว สามารถมีอมตะเป็นที่หยั่งลง
 • เป็นอกาลิโก คือเป็นสากล ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาลเวลา สถานที่ หรือกลุ่มคน
 • ระดับความเข้มข้นของคำสอน การปฏิบัติและรูปแบบในการดำเนินชีวิตจะมีทั้งสำหรับนักบวชและฆราวาส ดังนั้นเราไม่ควรนำมาปะปนกัน แยกระบบของการศึกษาให้ชัดเจน ค่อยๆศึกษาให้เข้าใจและต้องมีความแยบคายในการปฏิบัติด้วย เพื่อให้เกิดการวาง ให้เกิดการตัดเครื่องร้อยรัด ตัดความยึดถือ ทำให้จิตใจของเราสูง ประเสริฐและเบาบางขึ้นได้
 • สามารถเริ่มจากการทำสมาธิได้ แต่ให้ทำความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งในคำสอนที่กว้างมากขึ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องไปด้วยเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา สมถะวิปัสสนา การปล่อยวาง นิพพาน และพุทธศาสนา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากทั้งกับตนเอง ครอบครัว เทวดาที่อยู่รอบตัวเรา และหลายบุคคลโดยทั่วหน้ากัน

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======Scrollbar=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

=========== อ้างอิง pdma url ===================

< style="overflow: hidden;" title="ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่" "https://haisok.co/1601a0713we/" "98%" height="1500" "0" margin"0" marginheight="0" scrolling="no" align="middle">

==============end============================

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน..............................