กำลังแห่งนิพพาน

  • การฟังธรรมจะทำให้จิตมีกำลัง
  • ศรัทธา คือ กำลังอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเป็นบัณฑิตไม่เพ่งโทษผู้อื่น
  • ผู้มีศรัทธาในพุทธะ จะเป็นผู้ทำจริงแน่วแน่จริงและทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียว

กำลังใจ กำลังจิต กำลังสติ และ กำลังปัญญาจะทำให้เราได้ไปยังที่ที่เราไม่เคยไปในตลอดกาลยืดยาวนานนี้ (นิพพาน) … การที่เราจะไปยังสุทธวาสพรหม และ นิพพานได้นั้นจะต้องอาศัย “กำลัง” ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึง “กำลัง 8 อย่าง” ดังนี้...ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง , มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลัง , โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลัง , พระราชาทั้งหลายมีพระอิสริยายศเป็นกำลัง , คนพาลทั้้งหลายมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง , บัณฑิตทั้งหลายไม่มีการเพ่งโทษเป็นกำลัง , พหุสุตบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลัง , สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีความอดทนเป็นกำลัง...ทั้งหมดนี้คือกำลัง

“กำลัง” คือ พลังที่เขาจะทำให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ อย่างเช่นทารกที่บางครั้งก็หิว ร้อน ปวดท้องไม่สบายตัวก็จะทำให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอาหารหรือยาด้วยการร้องไห้ ทารกจึงมีการร้องไห้เป็นกำลัง , หญิงชาวบ้านทั่วไปก็จะแสดงอาการ “งอน” คือความโกรธอย่างหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามทำตามที่ตัวเองต้องการ เช่นงอนเพื่อให้แฟนง้อ , โจรใช้อาวุธเพื่อให้ได้สมบัติมา , พระราชาให้ยศให้ตำแหน่งอย่างเครื่องราชย์เพื่อให้ปกครองได้เป็นระเบียบ , คนพาลต้องการการทำลายล้างผู้อื่น ด้วยความโง่จึงทำสิ่งที่ไม่ควรทำโดยเพ่งโทษเป็นกำลัง ต้องด่าต้องว่าผู้อื่น ซึ่งตรงข้ามกับบัณฑิตที่เป็นคนฉลาดจะรู้สิ่งใดควรทำไม่ควรทำ , พหุสุตบุคคลมีการฟังการพิจารณาธรรมะข้อต่างๆ เป็นกำลังในการฆ่ากิเลสเพื่อเข้าสู่นิพพาน , สมณพราหมณ์หรือนักบวชต้องมีขันติ เช่นอดทนต่อการบิณฑบาตร อดทนต่อเรื่องที่อยู่อาศัย ต้องสันโดษใช้ตามมีตามได้...ขันติเป็นกำลังในการเป็นอยู่อย่างสมณะ
กำลัง 8 อย่างตรงนี้ล้วนแต่อาศัยกำลังของจิต ส่วนกำลังของบัณฑิตหรือพหูสูตรที่จะไม่เพ่งโทษของผู้อื่นจะต้องมีศรัทธาซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงกำลังอีก 6 อย่างให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือ มีศรัทธา , การทำจริงแน่วแน่จริง , สติ , สมาธิ , ขันติ , ปัญญา นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการทำให้เกิดกำลังของสมาธิ คือฉลาดในการเข้าสมาธิ , ฉลาดในการออกสมาธิ , ฉลาดในการดำรงอยู่ , ทำอย่างต่อเนื่อง , ทำอย่างเอื้อเฟื้อ , ทำให้เป็นที่สบายต่อสมาธิ

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

อ่าน "พลสูตร" เล่มที่ 23 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "พลสูตรที่ 1" เล่มที่ 23 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต

อ่าน "พลสูตร" เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ฟัง "กำลังแปดอย่าง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558