โคธาสูตร ความเป็นพระโสดาบัน

HIGHLIGHTS:

 • ตัวอย่างการฝึกจิตข่มจิตให้อยู่ใต้อำนาจของเรา จากเรื่องของ สานุสามเณร และ พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ
 • เจ้าศากยะชื่อ โคธา และ มหานามะ มีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันประกอบด้วยคุณธรรม 3 ข้อ หรือ 4 ข้อ

บทคัดย่อ

 

หัวข้อ1

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อ่าน "โคธาสูตร" เล่มที่ 19 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 11 สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
 • ฟัง "โสดาบัน" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 • ฟัง "ฆราวาสบรรลุธรรม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561