ความสุขที่ไม่ควรเสพ

HIGHLIGHTS:

 • ความสุขในทางพุทธศาสนา มีกี่ประเภทและรายละเอียดเป็นอย่างไร
 • เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้หรือไม่ อย่างไร
 • ควรวางจิตอย่างไรเมื่อพบเห็นเรื่องอกุศลหรือรื่องที่ทำให้สะเทือนใจ

บทคัดย่อ

ข่าวสาร เรื่องราว หรือเหตุการณ์ในปัจจุบันต่างๆที่เกิดขึ้น เราสามารถใช้หลักธรรมเพื่อพิจารณาในแง่มุมต่างๆ เห็นได้ว่ามีธรรมเกิดขึ้นเสมอ ยกตัวอย่างเช่น การฆ่าสัตว์ในป่าสงวนซึ่งถือว่าเป็นบาป หากเรานำมาประยุกต์ใช้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสามารถแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ดังนี้

 

ประเด็นที่หนึ่ง การหาความสุข

พระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับความสุขที่ไม่ควรเสพ 4 อย่างได้แก่

 • ความสุขอันเกิดจากการฆ่า
 • ความสุขอันเกิดจากการลักขโมย
 • ความสุขอันเกิดจากการพูดเท็จ พูดเล่น ตลกโปกฮา
 • ความสุขอันเกิดจากกาม

ในทางตรงข้ามกันพระพุทธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับความสุขที่ควรเสพ 4 อย่าง ซึ่งเป็นความสุขที่สงัดเงียบ เข้าไปแต่ความสงบระงับ มีความรู้ยิ่ง ความรู้พร้อม อันได้แก่

 • ความสุขที่เกิดจากฌาณหนึ่ง
 • ความสุขที่เกิดจากฌาณสอง
 • ความสุขที่เกิดจากฌาณสาม
 • ความสุขที่เกิดจากฌาณสี่

 

ประเด็นที่สอง การไม่เบียดเบียนกัน มีการรักษาศีลเพื่อลดการเบียดเบียน และสามารถแก้ไขได้โดยการมีความเมตตาและกรุณา เอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย “วางท่อนไม้และศาสตรา” ไม่เฉพาะเจาะจงแต่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าสงวน ไม่ยกเว้นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ขยายคุ้มครองไปถึงสัตว์โลกทั้งหมด

 

ประเด็นที่สาม การผูกเวร จองเวรกัน ไม่จบไม่สิ้น หลายภพหลายชาติ

 

ประเด็นที่สี่ ผลของการสร้างบาป ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ ลักขโมย พูดเท็จ หรือเสพกาม อาจจะได้รับทุกขเวทนาจากการเสียชื่อเสียงหรือติดคุก แต่ก็ยังทุกข์น้อยมากไม่ถึงหนึ่งในล้านของทุกขเวทนาที่ต้องรับโทษจากการตกนรก ซึ่งคนที่ต้องรับโทษตามกฏหมายถือว่าเป็นเทวฑูตที่มาเตือนสติเราให้เร่งสร้างความดี ต้องสมาทานศีลให้อยู่ในความปกติ ไม่ทำให้ชีวิตสัตว์ตกร่วงลงไป ทำศีลของเราให้ละเอียดยิ่งๆขึ้นไป ตั้งแต่การปฏิบัติเอง สั่งให้ผู้อื่นทำ รวมถึงชักชวนให้ผู้อื่นทำอีกด้วย

 

ประเด็นที่ห้า อานิสงค์ของการปฏิบัติถูกต้องตามศีล เข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่ครั่นคร้าม กล่าวคือ ไม่ต้องเกรงกลัวหรือละอายใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความมั่นใจและไม่ร้อนใจจากการปฏิบัติที่ถูกต้อง

กรรมเกิดขึ้นได้กับทุกคนอย่างเสมอภาคกัน ยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียง ยิ่งเป็นคนมีอำนาจ ยิ่งเป็นคนมีหน้าที่การงานใหญ่โต ยิ่งต้องมีหิริโอตตัปปะให้มาก ยิ่งต้องไม่ประมาท เมื่อทำผิดแล้ว แก้ไขได้ จุดที่จะกลับตัวไม่ได้ไม่มี สิ่งที่ไม่ดีเราไม่ทำอีก ลด ละ เลิกไปเลย และให้ทำความดีมากเป็นเท่าทวีคูณ โดยการปฏิบัติเอง สั่งให้คนที่สามารถสั่งได้ทำ รวมถึงชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีร่วมกับเราด้วย

ทั้งนี้เราสามารถควบคุมจิตของตนเองอย่าให้มีอคติ เป็นอกุศล คิดพยาบาทเบียดเบียนทั้งตัวเราและตัวเขา ไม่ว่าจะเป็นการด่าว่า ทำร้ายร่างกาย หรือแม้กระทั่งการคิดว่าผู้นั้นเป็นคนไม่ดี ให้จิตมีอุเบกขา พิจารณาว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ให้เห็นตามธรรมว่าสิ่งนี้เป็นเทวฑูต ให้พิจารณาอยู่เนืองๆในโทษที่จะเกิดขึ้น ให้ตั้งจิตว่าเราควรจะทำดีอย่างไร

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง