ป่าโคสิงคสาลวันเหตุแห่งความสามัคคี

HIGHLIGHTS:

  • การอยู่ด้วยกันโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งนั้นต้องอาศัยความเมตตาต่อกัน
  • การมีเมตตาต่อกันทั้งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อหน้าและลับหลังจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุขและสามัคคี
  • ฌาณสมาธิคือเครื่องอยู่ของอริยะ

บทคัดย่อ

หลังพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นจากหมู่บ้านนาทิกะก็ได้เสด็จไปยังป่าโคสิงคสาลวันซึ่งสงบเย็นเหมาะแก่การหลีกเร้น ขณะนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อทีฆปรชนยักษ์สงสัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จเยือนป่าแห่งนี้เงียบๆ เพียงพระองค์เดียวจึงลอบติดตามดูอยู่ห่างๆ กระทั่งพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในป่าคนเฝ้าป่าแห่งนั้นก็ได้ขวางไม่ให้พระองค์ผ่านเข้าไป แต่ด้วยหูทิพย์ของพระอนุรุทธะได้ทราบเรื่องนี้จึงรีบตามพระนันทิยะ พระกิมิละไปรับเสด็จพระพุทธเจ้า แล้วช่วยกันปูลาดอาสนะ ล้างพระบาทและเชื้อเชิญให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งยังเครื่องปูลาดที่ได้ตระเตรียมถวาย แล้วนี่คือจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังป่าแห่งนี้ (หลังจากภิกษุทั้ง 3 ได้ออกบวชและภาวนาที่ป่าปาจีนวังสะ)

เหตุการณ์ตอนนี้เป็นตอนที่ภิกษุทั้ง 3 บรรลุธรรมขั้นสูงและอาศัยหลีกเร้นอยู่ในป่าโคสิงคสาลวัน การเสด็จมาของพระพุทธเจ้านี้ก็เพื่อยกย่องในคุณธรรมของภิกษุทั้ง 3 พระองค์ได้ตรัสถามภิกษุทั้ง 3 ว่ายังอยู่กันได้ สามัคคีกัน เข้ากันได้ดุจน้ำผสมน้ำนมไม่วิวาทกันได้อยู่หรือ...ซึ่งข้อปฏิบัติที่โดดเด่นของภิกษุ 3 รูปที่เข้ากันได้เหมือนน้ำนมผสมกับน้ำเพราะ “ความเมตตา” ทั้งทางกาย วาจา ใจ โดยกระทำเช่นนี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่เสแสร้งแกล้งทำ ที่สำคัญ ภิกษุทั้ง 3 ตั้งใจที่จะ “เก็บจิต” ของตนด้วยการทำตามใจผู้อื่นไม่ปรารถนาทำตามใจตนเอง มีการประชุมกันอยู่เนืองนิจ แบ่งปันหน้าที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสถานการณ์จึงทำให้มีความรักใคร่ ความเคารพ-สามัคคีกัน นอกจากนี้ทั้ง 3 ยังสนทนาธรรมกันจนตลอดรุ่งในทุกวันที่ 5 และท่านทั้ง 3 มีฌาณสมาธิตั้งแต่ฌาน 1 - 9 เป็นเครื่องอยู่ซึ่งภิกษุทั้ง 3 สามารถเข้า - ออกแต่ละฌานได้อย่างคล่องแคล่ว และฌานสมาธินี้จัดเป็นเครื่องอยู่อันประเสริฐของอริยะ

ทีฆปรชนยักษ์ที่แอบฟังการสนทนาทั้งหมดได้แสดงตนและไปกราบพระพุทธเจ้าพร้อมกับสรรเสริญภิกษุทั้ง 3 ซึ่งเสียงของทีฆปรชนยักษ์ก็ดังไปถึงสวรรค์ชั้นต่างๆ ก็พากันสรรเสริญพระพุทธเจ้าและภิกษุทั้ง 3 ถึงความดีความงามที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้...

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง