คำถามต่อเนื่องจากรายการ “ธรรมะรับอรุณ Live”(ตอนที่ 1)

HIGHLIGHTS:

 • จุดเริ่มต้นเมื่อต้องการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้า
 • คุณพ่อที่อายุย่าง 98 ปีในปีนี้ที่ยังคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดเวลานี้ พอเวลาอายุของท่านหมดลง ท่านจะสามารถไปที่ดีได้หรือไม่
 • วิธีการฝึกปฏิบัติเพื่อละวางความรู้สึกว่าเป็นตัวตน
 • ต้องการให้ลูกสาวและสามีเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาด ควรจะทำอย่างไร
 • อาสวะทำงานคล้ายกับจิตคือสั่งสมใช่หรือไม่ และสำเร็จกิจของตนก่อนส่งต่อไปให้จิตหรือไม่

บทคัดย่อ

คำถาม 1 จาก คุณกระต่าย บรอนซ์ พระธรรมของพระพุทธเจ้าคือ รู้โลกความละเอียดยากที่เข้าใจ ควรจะเริ่มที่ตรงไหนก่อน

คำตอบ : เริ่มตรงที่จุดที่เราสงสัยพร้อมกับใส่ความศรัทธาลงไป ซึ่งศรัทธาเป็นอินทรีย์ เป็นกำลังหรือความเป็นใหญ่ที่ทำให้จิตเรามีความก้าวหน้าไปได้ เพราะศรัทธาเป็นก้าวแรกให้เกิดความเพียร สติ สมาธิและปัญญาได้

 

คำถาม 2 จาก คุณ Thasanai Mahavongtrakulคุณพ่อที่อายุย่าง 98 ปีในปีนี้ที่ยังคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดเวลานี้ พอเวลาอายุของท่านหมดลง ท่านจะสามารถไปที่ดีได้หรือไม่

คำตอบ : พระพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่า เทวตานุสสติ คือ การระลึกถึงคุณธรรมหรือความดีที่จะทำให้บุคคลนั้นไปเป็นเทวดา ดังนั้นหากเรายังระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลที่จากไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศีล ศรัทธา จาคะ หรือปัญญา ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและไม่ต่างกันกับที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า (พุทโธ) หรือระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ (สังโฆ) เป็นต้น ทั้งนี้การระลึกถึงยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้

 1. หากเราระลึกถึงด้วยความยึดถือ ความเสียใจ จะมีความกำหนัด ยินดี พอใจเจือปนอยู่
 2. หากเราระลึกถึงด้วยสติหรือมีอริยมรรคมีองค์แปดเจืออยู่มาก ก็จะทำให้เกิดความสลด สังเวช

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าการระลึกถึงนั้นเต็มไปด้วยความยึดถือ ผู้เป็นลูกก็ควรจะพูดคุยโน้มน้าว อธิบาย ทำความเข้าใจกับคุณพ่อให้ระลึกถึงความดี เมตตา ศีล และปัญญาเพื่อให้กลายเป็นความสลด สังเวชได้ในที่สุด เพราะหนึ่งในหน้าที่ของลูกที่ควรจะประดิษฐานให้บิดามารดาก็คือ ให้ท่านเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาถึงพร้อม ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

คำถาม 3 จาก คุณกาญจนา เหลืองอุบล :  ต้องการฟังพระอาจารย์มหาไพบูลย์อ่านพุทธประวัติ สามารถหาฟังได้จากที่ไหน

คำตอบ : สามารถค้นหาใน www.donhaisok.fm โดยใส่คำค้นหา (Keyword) ว่า “พุทธประวัติ” ซึ่งจะสามารถฟังพระสูตรได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย

 

คำถาม 4 จาก คุณรักแท้ ตัวเรา :  การฝึกปฏิบัติละวาง ความรู้สึกว่าเป็นตัวตน ควรฝึกอย่างไร

คำตอบ : เป็นขั้นตอนของการละอัตตา ซึ่งต้องฝึกตามลำดับขั้นดังนี้

 1. ต้องทำอนิจจสัญญาให้มั่นคง เพื่อพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงอยู่บ่อยๆ เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น
 2. หลังจากทำอนิจจสัญญาได้มั่นคงแล้ว ต้องทำอนัตตสัญญา เพื่อถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตน ละอัตตา และเข้าสู่นิพพานได้ในที่สุด
 3. ต้องฝึกบ่อยๆ ทำซ้ำ ทำย้ำ ทำอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้มีความมั่นใจ ความศรัทธาและความเพียร มีกำลังใจ ทำจริง แน่วแน่จริง ก็จะประสบความสำเร็จในการฝึกได้

 

คำถาม 5 จาก คุณ Suthisa Bhunsitdach :  ควรจะทำอย่างไร ที่จะให้ลูกสาวและสามีเลิกดื่มเหล้าได้เด็ดขาด  

คำตอบ : บางครั้งทานสามารถทำแทนกันได้ แต่ศีลและภาวนาไม่สามารถทำแทนกันได้ ซึ่งระดับหรือขั้นตอนในการทำบุญหรือบาป สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้

 1. ตัวเราทำเอง
 2. เราสั่งให้เขาทำ
 3. เราชักชวนให้เขาทำ

ดังนั้นหากเป็นลูกสาวเราก็อาจจะสั่งให้เขาเลิกทำได้ แต่หากเป็นสามีเราก็ควรจะชักชวนด้วยกุศโลบายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การทำบาปค่อยๆลดลง เช่น ทำเป็นตัวอย่าง ค่อยๆบอกหรือตักเตือน เลือกปฏิบัติตามศีลในข้อที่สามารถทำได้ก่อน ในบางช่วงเวลาหรือในช่วงเข้าพรรษา เป็นต้น

 

คำถาม 6 จาก คุณปุราณกรรม กรรมเก่า :  อาสวะก็ทำงานคล้ายกับจิตคือสั่งสมใช่หรือไม่ สำเร็จกิจของตนก่อนส่งต่อไปให้จิตหรือไม่   

คำตอบ : อาสวะกิเลส คือ กิเลสที่ไหลออกมาจากการทับถม นองเนื่องของผัสสะต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

 1. ปฏิฆะอาสวะ มีลักษณะเหม็นและร้อน
 2. อวิชชาอาสวะ มีลักษณะมืดและดำ
 3. ราคะอาสวะ มีลักษณะม่วงๆ แห้ง เหนียวและหิว

จิต มีรากศัพท์จากคำว่า “จิ” มีความหมายว่า การสั่งสม ซึ่งเป็นการสั่งสมอาสวะนั่นเอง โดยที่การสั่งสมอาสวะทั้งสามแบบนั้นสามารถทำให้เกิดเป็นพรหม เทวดา ครุฑ คนธรรพ์ มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ได้ จึงทำให้เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นมา

อาสวะเป็นเหตุให้เกิดอวิชชา อวิชชาจึงทำให้เกิดความไม่รู้ว่าเป็นจิตของเรา ทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมา ดังนั้นอาสวะและจิตจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้น

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง