บุคคล 4 จำพวก

  • ความเป็นมงคลของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อ
  • การมีสติปัฎฐาน 4 ละนิวรณ์ได้จนถึงขั้นมีอาสาวักขยญาณเป็นการไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
  • การเดินตามมรรค 8 อย่างดีจะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

 

กันทรกสูตร...เกิดขึ้นที่นครจำปาที่ริมสระโบกขรณี“คัคครา” ในเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุพร้อมด้วยนายเปสสะซึ่งเป็นบุตรของคนฝึกช้าง(ควาญช้าง) และกันทรกะปริพาชก...นายเปสสะเมื่อพบพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งลงที่ส่วนข้างหนึ่ง ส่วนกันทรกะปริพาชกก็ยืนอยู่อย่างนั้นและได้สังเกตุเห็นหมู่ภิกษุในที่นั้นต่างนั่งสำรวมกันอย่างสงบเรียบร้อย จึงรู้สึกชื่นชมยินดีในพระพุทธเจ้าที่ฝึกสาวกได้ดีจนเป็นที่อัศจรรย์ใจ...มีการประพฤติอันดีงามทำให้จิตใจพลอยมีสติปัฏฐาน 4 และได้มีการแจกแจงเรื่องนี้อย่างละเอียด เมื่อนายเปสสะได้ยินเรื่องนี้ก็ให้รู้สึกอัศจรรย์ใจเพราะไม่ใช่แค่หมู่ภิกษุเท่านั้นที่มีสติปัฏฐาน 4 เท่านั้นแต่ตัวเขา (นายเปสสะ) หรือใครๆ ก็สามารถมีสติปัฏฐาน 4 ได้...จิตใจที่มีสติปัฏฐาน 4 จะสามารถทำจิตใจที่ไม่คดให้มันตรงได้ นายเปสสะจึงยกย่องพระพุทธเจ้าที่ได้ประกาศสิ่งที่ประโยชน์อันนี้ออกมาและเปรียบเทียบกันคน 3 ประเภทคือ คนที่มีจิตใจยุ่งเหยิง คนเดนกากและคนโอ้อวด พระพุทธเจ้าจึงแจกแจงจุดนี้ให้นายเปสสะเพิ่มเติมว่าคนมี 4 จำพวก...ทำตนให้เดือดร้อน , ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน , ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน และ ไม่ทำให้ตนและผู้อื่นให้ต้องเดือดร้อน…

จิตที่มีสติปัฏฐาน 4 จะยังจิตนั้นให้มีเมตตา ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะมีแต่ความรักใคร่เอ็นดูเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้การไม่ทำให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นเดือดร้อนก็คือ การปฏิบัติตามทำนองคลองธรรมของมรรค 8 นั่นเอง

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง