กัลยาณมิตร (ตอนที่ 2) : มิตรแท้

HIGHLIGHTS:

 • คุณลักษณะที่สำคัญของมิตรแท้
 • วิธีการรับมือกับมิตรเทียม
 • เมื่อมิตรแท้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น ควรแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

บทคัดย่อ

 

มิตร มาจากคำว่า มิตตะ หรือ เมตตา หมายถึง ผู้มีความรักใคร่เอ็นดู มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเลื่อมใส หากเราพบคนประเภท “คนเทียมมิตร” ถึงแม้ว่าเขาจะทำชั่วใส่เรา ก็อย่าไปทำความชั่วโต้ตอบกลับ เพราะความชั่วหรือบาปนั้นจะตกเป็นของเราทันที ได้ชื่อว่าความชั่วกระจายนั้นมาถึงเรา หรือหากเค้าเกลียดเรา เราก็ควรที่จะมีความเมตตาและกรุณาเขากลับ แต่อย่าไปข้องเกี่ยว คบหา คลุกคลี หรือพูดคุย(อเสวนา)ด้วย มิตรสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับดังนี้

 • ระดับแรก คือ เพื่อน มิตร สหาย และอำมาตย์ (คู่ค้า) คนคุ้นเคยไปมาหาสู่กัน
 • ระดับที่สอง คือ พระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ และบุคคลต้นแบบ (Role model)
 • ระดับที่สาม คือ อริยมรรคมีองค์แปด

มิตรที่ดีหรือมิตรแท้ ถูกจัดแบ่งเป็น 4 ประเภทที่สำคัญดังนี้

 • มิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยประกอบด้วย 4 ลักษณะดังนี้
  1. รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
  2. รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
  3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้
  4. เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่า [เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก]
 • มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยประกอบด้วย 4 ลักษณะดังนี้
  1. บอกความลับ [ของตน] แก่เพื่อน
  2. ปิดความลับของเพื่อน
  3. ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย
  4. แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้
 • มิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยประกอบด้วย 4 ลักษณะดังนี้
  1. ห้ามจากความชั่ว
  2. ให้ตั้งอยู่ในความดี
  3. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
  4. บอกทางสวรรค์ให้
 • มิตรมีความรักใคร่ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยประกอบด้วย 4 ลักษณะดังนี้
  1. ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน
  2. ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน
  3. ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน
  4. สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน

 

 

 

 

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง