มหาพิชัยราชรถ

HIGHLIGHTS:

 • อริยมรรคมีองค์แปด ยานที่จะพาเราไปสู่ที่หมาย

บทคัดย่อ

 

ยสฺส สทฺธา จ ปญฺญา จ          ธมฺมา ยุคฺคา สทฺธา ธุรํ

หิริ อีสา มโน โยตฺตํ          สติ อารกฺขสารถิ ฯ

รโถ สีลปริกฺขาโร          ฌานกฺโข จกฺกวีริโย

อุเปกฺขา ธุรสมาธิ          อนิจฺฉา ปริวารณํ ฯ

อพฺยาปาโท อวิหึสา          วิเวโก ยสฺส อาวุธํ

ตีติกฺขา ธมฺมสนฺนาโห          โยคกฺเขมาย วตฺตติ  ฯ

เอตทตฺตนิ สมฺภูตํ          พฺรหฺมยานํ อนุตฺตรํ

นิยฺยนฺติ ธีรา โลกมฺหา          อญฺญทตฺถุ ชยํ ชยนฺติ ฯ

 

“รถใดมีธรรมคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมื่อ มีหิริเป็นงอน มีใจเป็นเชือก มีสติเป็นนายสารถีผู้คอยควบคุม รถนี้มีศีล เป็นเครื่องประดับ มีฌาน เป็นเพลา มีความเพียรเป็นล้อ มีอุเบกขาเป็นทูบ มีความไม่อยากได้เป็นประทุนกุลบุตรใดมีความไม่พยาบาท มีความไม่เบียดเบียนและมีวิเวก เป็นอาวุธ มีความอดทนเป็นเกราะหนัง กุลบุตรนั้นย่อมประพฤติเพื่อความเกษมจากโยคะ พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้ เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใด บุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชญ์ มีชัยชนะ ย่อมออกไปจากโลกโดยแท้”

 

รถที่จะพาเราไปสู่นิพพาน บางทีถ้ามันผุกร่อนเก่าแล้ว ไม่ได้บำรุงดูแลรักษาให้ดี เราต้องซ่อมแซมให้ดี รักษารถ รักษายาน รักษาพาหนะที่่จะพาเราไปสู่แดนอันเกษม พาเราไปสู่ชัยชนะ เราต้องรักษาให้ดี และเมื่อไปถึงที่หมายแล้ว ก็ต้องลงจากรถ รถคืออริยมรรคมีองค์แปด จึงเป็นทางสายกลาง ไม่ใช่ว่าจะทอดทิ้งไม่ดูแล ไม่ใช่ว่าจะยึดเอาไว้ ต้องมีการใช้มีการทำ มีการชำระมีการปรับแต่งมีการแก้ไข ทำอยู่เนืองๆ เป็นสิ่งที่เมื่อทำแล้วปฏิบัติแล้วเราจะเห็นผลได้ด้วยตัวของเราเอง เป็นสิ่งที่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลเมื่อนั้น เป็นสิ่งที่ควรนำเข้ามาสู่ตัว เป็นสิ่งที่ควรนำมาปฏิบัติ และได้ผลแน่นอน เมื่อเราปรับปรุง แก้ไขทำรถของเราที่มันอาจจะไม่ดี ปรับแต่งแก้ไขให้มันดีมีความงดงาม เป็นเหมือนกับราชรถเป็นราชยานเป็นพรหมยานเป็นธรรมยานที่จะพาเราไปสู่ที่หมาย นั่นคือนิพพาน เป็นความงดงาม ถ้าจิตของเรามียานคืออริยมรรคมีองค์แปดแบบนี้ ไปทางไหน อยู่ที่ใดก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมทายาท เป็นบุคคลที่ไม่ได้เป็นคนสุดท้าย แต่เป็นคนที่สามารถประกาศต่อออกไปได้ว่านี่คือธรรมะ นี่คือความงดงามในธรรมะวินัยนี้

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง