จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้า

HIGHLIGHTS:

  • การตั้งศรัทธาที่ถูกต้องใน พุทโธ ธัมโม สังโฆ

บทคัดย่อ

 

จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในทางธรรมะทั้งพระสงฆ์และฆราวาส จะต้องมีความศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. ศรัทธาในพุทโธ หมายถึง ผู้รู้ทางแก้ปัญหา ความเชื่อมั่นศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
  2. ศรัทธาในธัมโม หมายถึง หนทางการแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่หนังสือหรือความจำในสมอง แต่คือการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่นำมาปฏิบัติได้จริง ไม่ประกอบด้วยกาล
  3. ศรัทธาในสังโฆ หมายถึง หมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อย่าไปติดว่านี่คือครูบาอาจารย์ของฉัน เพราะนั่นเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่าน แต่หากเราสามารถทำให้เป็นการปฏิบัติของเราได้นั่นคือ เป็นการตั้งศรัทธาที่เราควรทำที่สุด

คำว่า “ศรัทธา” หมายรวมถึง ความเชื่อใจ มั่นใจ ลงใจ รักใคร่ พอใจ ความเลื่อมใส ความเคารพ ความนอบน้อม ความยำเกรง ความตั้งไว้ในหิริโอตตัปปะ ละอายใจทั้งที่จะไม่ทำความดีและที่จะทำความชั่ว

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "ธนสูตร" เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต