สมานมิตร

HIGHLIGHTS:

 • เราเป็นมิตรแบบไหน
 • วิธีสมานมิตร

บทคัดย่อ

 

 1. คนปอกลอก ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน 4 คือ
 2. เป็นคนคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
 3. เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มาก
 4. ไม่รับทำกิจของเพื่อนในคราวมีภัย
 5. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

 

 1. คนดีแต่พูด ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน 4 คือ
 2. เก็บเอาของล่วงแล้วมาปราศรัย
 3. อ้างเอาของที่ยังไม่มาถึงมาปราศรัย
 4. สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
 5. เมื่อกิจเกิดขึ้นแสดงความขัดข้อง [ออกปากพึ่งมิได้]

 

 1. คนหัวประจบ ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน 4 คือ
 2. ตามใจเพื่อนให้ทำความชั่ว [จะทำชั่วก็คล้อยตาม]
 3. ตามใจเพื่อนให้ทำความดี [จะทำดีก็คล้อยตาม]
 4. ต่อหน้าสรรเสริญ
 5. ลับหลังนินทา

 

 1. คนชักชวนในทางฉิบหาย ท่านพึงทราบว่าไม่ใช่มิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรโดยสถาน 4 คือ
 2. ชักชวนให้ดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
 3. ชักชวนให้เที่ยวตามตรอกต่างๆ ในเวลากลางคืน
 4. ชักชวนให้เที่ยวดูการมหรสพ
 5. ชักชวนให้เล่นการพนันอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

 

บัณฑิตรู้แจ้งมิตร 4 จำพวกเหล่านี้ คือ มิตรปอกลอก ๑ มิตรดีแต่พูด ๑ มิตรหัวประจบ ๑ มิตรชักชวนในทางฉิบหาย ๑ ว่าไม่ใช่มิตรแท้ ดังนี้แล้ว พึงเว้นเสียให้ห่างไกล เหมือนคนเดินทางเว้นทางที่มีภัย ฉะนั้น ฯ (11/191 ฑี.ปา.)

 

 1. มิตรมีอุปการะ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน 4 คือ
 2. รักษาเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 3. รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
 4. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้
 5. เมื่อกิจที่จำต้องทำเกิดขึ้นเพิ่มทรัพย์ให้สองเท่า [เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก]

 

 1. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน 4 คือ
 2. บอกความลับ [ของตน] แก่เพื่อน
 3. ปิดความลับของเพื่อน
 4. ไม่ละทิ้งในเหตุอันตราย
 5. แม้ชีวิตก็อาจสละเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนได้

 

 1. มิตรแนะประโยชน์ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน 4 คือ
 2. ห้ามจากความชั่ว
 3. ให้ตั้งอยู่ในความดี
 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 5. บอกทางสวรรค์ให้

 

 1. มิตรมีความรักใคร่ ท่านพึงทราบว่าเป็นมิตรแท้โดยสถาน 4 คือ
 2. ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อน
 3. ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อน
 4. ห้ามคนที่กล่าวโทษเพื่อน
 5. สรรเสริญคนที่สรรเสริญเพื่อน

เรามีคุณสมบัติของคนที่เป็นมิตรดีหรือไม่ พยายามเสริมสร้างคุณธรรมของคนที่เป็นมิตรดี เป็นเพื่อนแท้ได้ พยายามกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนของเราออกไป พยายามารักษาเพื่อนที่ดีเอาไว้ จะสามารถทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ของเราก้าวหน้าได้ ดีขึ้นได้ พระพุทธเจ้าบอกว่า "ก็จะเป็นทิศที่ไม่มีภัย เป็นทิศเกษม"

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง