ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 6

HIGHLIGHTS:

  • ขั้นตอนลดการกระทบกระทั่งในครอบครัว

บทคัดย่อ

 

การลดการกระทบกระทั่งในครอบครัวโดยกว้างๆ ก็คือการปฏิบัติตาม มรรค 8 แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เริ่มจาก มรรค 8 ของคนอื่น แต่ต้องเริ่มจาก มรรค 8 ของตนเอง

  1. ควบคุมสติอารมย์ของตน ไม่ให้มีมิจฉาสังกัปปะ มีความโกรธเป็นต้น
  2. เข้าใจอารมณ์ของคนในครอบครัวนั้น (เช่น พ่อ/แม่/พี่น้อง) ว่าที่เขามีท่าทางอย่างนั้น เพราะ ความคิด/อารมณ์ที่เป็นอกุศลแบบไหน
  3. พูดในสิ่งที่จะทำให้อกุศลนั้น อ่อนกำลังลง
  4. พูดสอดแทรกสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเข้าไป

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง