ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 5

HIGHLIGHTS:

  • ผู้บริโภคกามทั้งหมดไม่ใช่จะไม่ดีทั้งหมด
  • มาตรฐานที่ใช้วัดความเป็นผู้บริโภคกามชั้นเลิศ

บทคัดย่อ

 

ความเป็นผู้บริโภคกาม ที่ยังยินดีในทองและเงิน ยังยินดีในการกินข้าวเย็น ยังใช้สอยข้าวของเครื่องใช้ที่มันวิลิศมาหราเลิศหรูอลังการ มีความยินดีพอใจในลักษณะนั้น อันนี้เขาเรียกว่ายังเป็นผู้บริโภคกามอยู่ ไม่ใช่ว่าผู้บริโภคกามทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมด พระพุทธเจ้ายังแบ่งขั้นของผู้ที่ยังบริโภคกามจากที่ชั้นธรรมดา เป็นชั้นดี เป็นชั้นเลิศเอาไว้ โดยใช้มาตรฐานอยู่ 4 อย่าง

อันดับแรกคือ การได้มาซึ่งโภคทรัพย์นั้น จะต้องได้มาด้วยความไม่เครียดครัดไม่หนักเกินไป ถ้าเผื่อได้มาด้วยความผิดศีล อันนั้นไม่ดีเลย ได้มาด้วยความถึงแม้จะถูกศีลแต่ว่าเครียดครัด สุขภาพร่างกายก็แย่ อันนี้ก็ไม่ดี

ในขั้นที่ 2 ต้องรู้จักทำตนให้อิ่มหนำให้เหมาะสมในการใช้จ่ายทรัพย์นั้น รู้จักใช้จ่ายโภคทรัพย์นั้นให้เหมาะสม เพราะถ้าได้มาแล้วแล้วก็เขียมไว้ไม่รู้จักใช้จ่ายให้เหมาะสมก็ไม่ดี พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับ สระโบกขรณีสวยงามอย่างดี แต่ว่ามีอมนุษย์คือยักษ์หรือว่าผีเสื้อสมุทรเฝ้าอยู่ ทำให้ไม่สามารถจะไปใช้งานได้ น้ำใสก็จริงมีดอกบัวก็จริง มีอะไรต่างๆ ที่ดีงามก็จริงแต่ว่าใช้งานไม่ได้

ส่วนมาตรฐานในข้อที่ 3 คือ การรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์นั้นบำเพ็ญบุญ คือ ต้องรู้จักให้ในเนื้อนาบุญในผู้ที่จะเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาทาน มีราคะโทสะโมหะเบาบาง มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสูง การใช้จ่ายทรัพย์บำเพ็ญบุญในกรอบขอบของศาสนานี้จะดีมีประโยชน์

และมาตรฐานข้อสุดท้าย คือ ต้องไม่ยึดติด ไม่กำหนัด มัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินในทรัพย์นั้น รู้จักที่จะมีปัญญาในการที่จะถอนตัวเองออก รู้จักมีปัญญาในการที่จะไม่ลุ่มหลงในทรัพย์นั้น เพราะถ้าทรัพย์สินเกิดความเสียหาย สูญหายไป เราก็จะทุกข์ในมากเลย

เพราะฉะนั้น ถ้าจะเลิศในเรื่องของความที่ต้องเป็นผู้บริโภคกาม ที่ยังต้องยินดีทองและเงินอยู่ 4 มาตรฐานนี้ จะเป็นตัวที่ถ้าเรามีมากหรือน้อย ก็จะเป็นผู้ที่บริโภคกามที่ดีหรือธรรมดา พยายามทำ...ปรับให้มีความสูงขึ้นในแต่ละข้อแต่ละข้อ เพราะฉะนั้นฝากไว้ ก็ทำ...ปฏิบัติ จะทำให้เราเป็นผู้ที่บริโภคกามชั้นเลิศ ถึงแม้ว่าจะยังยินดีทองและเงิน อยู่ครองเรือนแต่ก็มีทางที่ดีเพราะมีข้อปัญญาในการที่จะทำให้ถึงความหลุดพ้นได้ในเวลาต่อๆ ไป

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง