ฆราวาสผู้ครองเรือน ตอนที่ 3

  • ฆราวาสถูกเบียดเบียนจากกิเลสตัณหาอวิชชา ต้องมีสุตะ ที่จะใช้เป็นปัญญาในการปาดออกไป
  • สุตะ 6 ข้อ ที่หมั่นหยิบมาพิจารณาใช้ในแต่ละสถานกราณ์ เมื่อถูกเบียดเบียนจากผัสสะต่างๆ
  • เมื่อพิจารณาบ่อยๆ มีสุตะเป็นอาวุธ จะทำความสิ้นทุกข์ได้ นั่นคือ ปัญญาสัมปทา

ฆราวาสมักถูกเบียดเบียนด้วยภวตัณหากามตัณหา เมื่อถูกเบียดเบียนด้วยตัณหา ออกมาในรูปแบบของกิเลสที่เป็นข้าศึกมาเบียดเบียน เราจึงต้องมี "ปัญญาสัมปทา" สัมปทา หมายถึง ความถึงพร้อม

ปัญญามาจากสุตะ ให้มีสุตะเป็นอาวุธ เพื่อถึงความสิ้นทุกข์ ให้เอาตัวรอด อย่าถูกเบียดเบียนด้วยตัณหาอวิชชา ให้ใช้อาวุธเหล่านีี้สู้กับมัน ข้อที่จะต้องมีก่อนคือ "สติ" ใช้สติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศร ปาดออกด้วยมีดในที่นี้คือปัญญา โดยมีหัวข้อให้ยกขึ้นพิจารณาดังนี้

  1. สูญเสียสิ่งอันเป็นที่รัก ให้คิดว่า น้ำตาที่หลั่งไหลออกมาจากความสูญเสียตลาดกาลอันยาวนานในสังสารวัฏนี้มีมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทร
  2. มีดที่จะใช้ปาดออกอันที่ 2 คือให้พิจารณาว่า ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ฐานะที่ไม่ได้ 5 ประการ เราก็ไม่ได้ คนอื่นก็ไม่ได้ ก็ไม่รู้จะโศกไปทำไม
  3. เมื่อยังถูกเบียดเบียนอีก ให้พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าทำได้คือการวางได้ ทำได้คือถอนลูกศรคือตัณหาได้
  4. ถ้ายังถูกแทงอีก ให้ใช้ปัญญาพิจารณาเช่นเดียวกับท่านพระวักกลิ ในเรื่องของศีล ถ้าเรายังมีโสตาปัตติยังคะ 4 ไม่ต้องร้อนใจ ให้สบายใจได้
  5. พิจารณาอสุภสัญญา ว่าเราก็จะมีความเน่าเหม็นเช่นนั้น
  6. พิจารณามรณสติ มรณสติคือการระลึกถึงความตาย ให้นึกถึงความดีของเรา ถ้าเราตายมีความดีอยู่มั้ย ถ้าไม่มีให้รีบทำ ถ้ามีให้อยู่ด้วยปิติและปราโมทย์ เพราะงั้นการพิจารราความตายจะมาจบที่ปิติปราโมทย์ เพราะถอนลูกศรออกได้

วันหนึ่งถูกแทงหลายรอบ ให้เรายกข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณา ให้ทำทุกวิถีทาง ให้มีสุตะเป็นอาวุธ ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอวิชชา ให้เป็นธรรมที่จะไปจากข้าศึก เจาะแทงกิเลสได้ ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้คือ "ปัญญาสัมปทา"...

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง