ฆราวาสผู้ครองเรือน-ตอนที่ 2

HIGHLIGHTS:
 • เมื่ออยู่ครองเรือนแล้ว เราควรจะครองคู่หรืออยู่ผู้เดียวดี? (ต้องใช้สมาธิในการพิจารณาใคร่ครวญว่าในการใช้ชีวิตของเราจะดำเนินไปอย่างไร)
 • การอยู่ครองเรือน การเป็นคฤหัสถ์ เป็นไปด้วยเรื่องของกาม แต่จะทำอย่างไรให้เป็นผู้ครองเรือนในลักษณะที่ไม่ว่าจะอยู่ครองคู่หรืออยู่เป็นโสด ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข
 • "ธรรมะที่อยู่ในใจเรา จะช่วยรักษาเราได้" ซึ่งธรรมะ ๔ อย่างที่จะช่วยรักษาเราที่อยู่ในสภาวะของผู้ที่ยังครองเรือน ยังบริโภคกามได้อย่างมีความสุข และธรรมะอีก ๔ อย่างที่เมื่อทำตอนนี้ จะทำให้ตัวเราที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีความก้าวหน้าไปในทางธรรมะได้
 • ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเรือนที่อยู่เป็นคู่ หรือ อยู่เป็นโสด ก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ ฝึกที่จะอยู่หลีกเร้นปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการดีที่จะทำให้ธรรมะของเรามีความก้าวหน้าขึ้นได้

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง