๔ ขั้นตอนการทำสมดุลชีวิตด้วยธรรม

HIGHLIGHTS:

๔ ขั้นตอนการทำสมดุลชีวิตด้วยธรรมมีดังนี้

    • ให้ตั้งอยู่ในศีล
    • พยายามรักษาจิตให้อยู่ในแดนกุศล ถ้าไม่ได้...
    • ต้องหากำลังใจ โดยระลึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือ ครูบาอาจารย์
    • ต้องระวังกิเลสอย่างละเอียดในใจเรา

บทคัดย่อ

 

๔ ขั้นตอน การทำสมดุลชีวิตด้วยธรรม

 

ข้อแรก กรอบของเราคือเรื่องของศีล ต้องไม่ผิดศีล

ข้อที่ ๒ แน่นอนเราไม่ผิดศีล แต่ว่ายังมีอกุศลธรรมที่ดีที่ยังมีไม่ได้ อกุศลธรรมที่มันอาจจะเกินๆ ล้นๆ ไปอยู่ เราพยายามปรับ ถ้ามันไปเกินตรงนั้น อย่าๆ ให้หยุด เรามาหลีกออก หยุดงานนั้น หรือว่าไม่ไปยุ่งเกี่ยว มาปฏิบัติธรรม แต่ถ้ายังไม่เกิน ให้รักษาให้ดี

'แต่มันท้อใจเหลือเกิน' ข้อที่ ๓ ให้นึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ให้เป็นกำลังใจ มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำบอกสอน ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ มันจะช่วยในข้อที่ ๒

และในข้อที่ ๔ คือ กิเลสอย่างละเอียด นี่ต้องระวังให้ดี เราดูจากเรื่องของอินทรีย์ ว่ามันมีความสมดุลกันมั้ย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา"

ฆราวาสก็จะมีอันตรายในการครองเรือน เราก็รักษาแล้วด้วยศีล ถ้ามีโอกาสก็มาปฏิบัติธรรมเป็นระยะๆ อันนี้ก็จะเป็นการดี แล้วการบรรลุุธรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในความเป็นสมณะ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องบวชก็ได้ บวชได้ก็ดี แต่ถ้าบวชไม่ได้ ความรู้สึกว่าบวชไม่ได้เพราะถูกกามบีบบังคับอยู่ คุณถูกกามเคี้ยวกินอยู่ คือถ้าตัดได้มันก็บวชได้แล้วไม่คิดมาก แต่เพราะยังต้องคิดอยู่ อะไรดึงไปให้คิด ก็ตัณหานั่นเอง กามตัณหา ดึงกลับไป มันเหนียวหนึบติดกันทำให้ต้องไปคิดอยู่ ก็เลยทำให้วุ่นวาย จึงต้องทำให้สมดุลด้วยอินทรีย์ทั้ง ๕ ซึ่งมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ฆราวาสที่บรรลุอย่างน้อยเป็นอนาคามีก็มี หรือว่าในบั้นปลายของชีวิตบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นอรหันต์ก็มี ดังมีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง