กิจที่ควรทำในอริยสัจ

HIGHLIGHTS:
 • การทำความเข้าใจในกิจที่ควรทำในอริยสัจให้ถูกต้อง
 • เมื่อทำความเข้าใจถูกต้องแล้วก็จะมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

บทคัดย่อ

 

 

อริยสัจ ๔ ได้แก่

 

  • ทุกข์ คือ อุปาทานขันธ์ ๕
  • สมุทัย คือ การเกิดขึ้นของตัณหา
  • นิโรธ คือ การดับไปของตัณหา
  • มรรค คือ องค์ประกอบที่ประเสริฐมี ๘ อย่าง ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ

 

กิจแต่ควรทำในอริยสัจ

 

  • ทุกข์ ให้ทำความเข้าใจในทุกข์
  • สมุทัย คือ ตัณหาให้ละ
  • นิโรธ ให้ทำให้แจ่มแจ้งให้ปรากฎขึ้น คือให้ดับตัณหาให้ได้
  • มรรค ให้ทำความเจริญให้ปรากฎ

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค เป็นสังขตธรรมทั้งสิ้น คือมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา เมื่อทำความเข้าใจถูกต้องแล้วในกิจที่ควรทำ เราสามารถที่จะปฏิบ้ติได้...ศาสนานี้เป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ...

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง