มงคลชีวิต

 • ความหมายของคำว่า “มงคล” และ “อวมงคล”
 • ประเภทของมงคล
 • มงคลชีวิต หมายถึงอะไรและประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในสภาวะปัจจุบัน เราจะพบเห็นมงคลได้สองแบบ คือทั้งวันเกิด วันแต่งงาน หรืองานศพก็มีการทำบุญ มีการนิมนต์พระไป ดังนั้นเราควรจะทำความเข้าใจกับคำศัพท์ต่างๆ ดังนี้

 1. มงคลแบบสุขเวทนา หมายถึง งานที่มีการทำบุญ นิมนต์พระมาทำพิธี เพื่อปรารถนาสุขเวทนา ความเจริญรุ่งเรือง ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ หรืองานสมรส
  • สมรส หมายถึง การที่คนมีรสนิยมหรือศีล ทิฐิ ศรัทธา จาคะ และข้อปฏิบัติต่างๆเสมอกัน มาสมกัน ลงกันได้ จึงจะทำให้ชีวิตคู่ราบรื่นตลอดรอดฝั่ง ในส่วนของงานมงคลสมรส สามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีกดังนี้
   • วิวาหะมงคล การแต่งงานที่ฝ่ายชายย้ายไปอยู่ในครอบครัวของฝ่ายหญิง แต่ในสมัยปัจจุบันก็สามารถอนุโลมได้กับการแต่งงานที่ที่บ่าวสาวแยกครอบครัวออกไปอยู่กันเองตามลำพัง
   • อาวาหะมงคล การแต่งงานที่ฝ่ายหญิงย้ายไปอยู่ในครอบครัวของฝ่ายชาย
 2. มงคลแบบเจริญในธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึง มงคล ในความหมายของความเจริญในธรรม นั่นคือ คนที่ติดยึดถือ ลุ่มหลง กำหนัดในสุขเวทนาใดแล้ว ความยึดถือ ความลุ่มหลง หรือความกำหนัดในสุขเวทนานั้นไม่เป็นมงคล แต่เป็นความเสื่อม ความถอย หรือความไม่ดี ชักนำไปในการผิดศีลหรือทางอกุศลธรรมต่างๆ และไม่ถือว่าเป็นผู้เจริญในธรรมนั้น ในทางกลับกันหากพบทุกขเวทนาจากการเกิด แก่ ตายของบุคคลอันเป็นที่รัก และมีความเข้าใจในทุกขเวทนาอย่างถูกต้องว่าการเกิด แก่ และตายเป็นทุกข์ เป็นธรรมดาของชีวิต ถือว่ามีความเจริญในธรรม
 3. อวมงคล ซึ่งคำว่า “อว” หมายถึง การก้มหน้า เป็นงานที่เทวทูต (ทูตของเทวดา) คือ ผู้นำข่าวสารความดีงาม ทำให้กุศลธรรมเกิดได้แม้ในทุกขเวทนาที่อยู่ตรงหน้านั้น ไม่จำเป็นต้องแสดงความเสียใจ หรือไม่จำเป็นต้องใส่ใจในสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาใดๆ ถือว่าเป็นความเจริญในธรรมแล้ว

การเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคล ถือว่าเป็นความดีที่ควรทำความเข้าใจ ไม่ฉาบฉวยในสุขเวทนา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราควรให้มีความเจริญในธรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็นความมงคลอันแท้จริง

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัติในบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามเกี่ยวกับคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ หรือ "มงคลชีวิต" เป็นคุณธรรมอันดีที่เราสามารถทำเองได้ทันที ซึ่งในแต่ละข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขหรือทุกข์เลย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความลำบากหรือสบายเลย แต่ให้มีความเจริญในธรรมมาเป็นหลักยึด โดยมีทั้งหมด 38 ประการอันได้แก่

 1. การไม่คบคนพาล 
 2. การคบบัญฑิต (คบคนที่มีกาย วาจา ใจอันเป็นกุศล)
 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา (บูชาคนที่มีคุณงามความดี ผู้มีพระคุณ)
 4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร (อยู่ในถิ่นที่มีกุศลธรรม มีบุญเขต มีคำสอนของพระพุทธเจ้า)
 5. เคยทำบุญมาก่อน
 6. การตั้งตนชอบ (เริ่มจากศีล สมาธิ ปัญญา สามารถตั้งสติได้)
 7. ความเป็นพหูสูต (เป็นผู้ฟัง พิจารณาและใคร่ครวญในธรรมต่างๆ)
 8. การรอบรู้ในศิลปะ (ศึกษาหาความรู้ในการหาเลี้ยงชีพ)
 9. มีวินัยที่ดี
 10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
 11. การบำรุงบิดามารดา
 12. การสงเคราะห์บุตร
 13. การสงเคราะห์ภรรยา
 14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง (ถือเป็นลักษณะของความประมาทอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดอกุศลธรรมได้)
 15. การให้ทาน
 16. การประพฤติธรรม
 17. การสงเคราะห์ญาติ
 18. ทำงานที่ไม่มีโทษ  (การทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับบาป ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น)
 19. ละเว้นจากบาป  (ละเว้นจากอกุศลกรรมบถ 10)
 20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
 21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 22. มีความเคารพ
 23. มีความถ่อมตน
 24. มีความสันโดษ
 25. มีความกตัญญู
 26. การฟังธรรมตามกาล
 27. มีความอดทน
 28. เป็นผู้ว่าง่าย
 29. การได้เห็นสมณะ
 30. การสนทนาธรรมตามกาล
 31. การบำเพ็ญตบะ (ฝึกตนในความลำบาก เพื่อให้เกิดความอดทน ปฏิบัติธรรมเพื่อแผดเผากิเลสในใจ)
 32. การประพฤติพรหมจรรย์
 33. การเห็นอริยสัจสี่
 34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
 35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
 36. มีจิตไม่เศร้าโศก
 37. มีจิตปราศจากกิเลส
 38. มีจิตเกษม

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======Scrollbar=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

=========== อ้างอิง pdma url ===================

< title="ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่" 98% height=1500 "0" scrolling="no" marginheight="0" margin"0" align="middle" scrolling="yes" style="overflow: hidden" "http://haisok.co/1601a0713we/">

==============end============================
 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน..............................