วิธีทำจิตให้หลุดพ้น

HIGHLIGHTS:

 

 • การปฏิบัติธรรมทำจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ววางความไม่เที่ยงลงไป วางความยึดมั่นถือมั่นลงไปก็จะสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้
 • สมถะ คือ กำลัง...กำลังยิ่งละเอียดเท่าไรยิ่งดี ทำให้การพิจารณาง่ายขึ้น เมื่อจิตมีกำลังให้พิจารณาแยกหนังเนื้อเอ็นกระดูก ให้เห็นถึงความน่าเกลียด ความไม่มีตัวตนในเนื้อหนัง...พิจารณาอาการ 32 แยกเอ็น แยกกระดูก ไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่า เมื่อไม่เห็นความเป็นตัวตนก็จะวาง และใจก็จะเป็นสุข
 • ภาวนาพุทโธ ให้จิตใจสงบมีกำลังในการพิจารณาธรรม ไม่ให้จิตยึดถือในกายนี้

บทคัดย่อ

 

“...รวมจิตให้เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่าน เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางความไม่เที่ยงลงไป ทำตามนั้น...วางความยึดมั่นถือมั่นลงไป...ให้ดูลงไปว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร บัญญัติของพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวตนนี้ไม่ได้เป็นของเรา เป็นของไม่เที่ยงต้องเกิดแก่เจ็บตายนับกัปป์นับกัลป์ไม่ถ้วน...ให้ทำสมาธิ ปัญญาให้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าบอก ความเป็นทุกข์คือความทนอยู่ได้ยาก ความเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวตน หูก็ไม่ใช่ของเรา ตาจมูกปากก็ไม่ใช่ของเราให้ปลงลงเสีย ให้แก้ไขไม่ให้มีตัวตน...วางอารมณ์นั้นเสีย เมื่อเราวางอารมณ์เหล่านั้นได้จิตก็จะหลุดพ้นได้วางทุกข์ได้

การปฏิบัติธรรมจะทำให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้...สมถะ คือ กำลัง...กำลังยิ่งละเอียดเท่าไรยิ่งดี ทำให้การพิจารณาง่ายขึ้น เมื่อจิตมีกำลังให้พิจารณาแยกหนังเนื้อเอ็นกระดูก ให้เห็นถึงความน่าเกลียด ความไม่มีตัวตนในเนื้อหนัง...พิจารณาอาการ 32 แยกเอ็น แยกกระดูก ไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่า เมื่อไม่เห็นความเป็นตัวตนก็จะวาง และใจก็จะเป็นสุข...ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะยิ่งตกต่ำ เพราะยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้ดูว่าตัวตนของเราอยู่ที่ไหน หนัง เนื้อ เอ็นหรือกระดูก...ตัวตนของเราไม่ได้มีอยู่ที่ไหนเลย เมื่อตายแล้ว กายก็ต้องเอาไปเผาทิ้งไม่มีตัวเราอยู่ที่ไหน อย่าให้มายึดติดตรงนี้ให้วางตรงนี้...วางให้เหลือแต่ผู้รู้ หรือ พุทโธ คือผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ต้องเข้าหาความเป็นจริงให้พิจารณาตามนี้...เมื่อวางความยึดความถือได้ใจก็จะเป็นสุข และ พอละเอียดยิ่งขึ้นก็ยิ่งได้มรรคผลยิ่งสุขมากขึ้นยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าถอย พิจารณาให้รู้แจ้งได้ให้เห็นได้เราก็จะสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้...อย่าสงสัยวิธินั้นวิธีนี้ดีไม่ดีให้เอาอย่างเดียว ให้ภาวนาพุทโธจนจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง พิจารณา ตาหูจมูกลิ้นกายออกไป เพราะมีกายจิตจึงยึดถือให้เป็นทุกข์พอไม่ยึดถือกายแล้วใจจะไปทุกข์ได้อย่างไร จึงต้องปล่อยวาง ต้องมุ่งมั่นต้องมีใจเด็ดเดี่ยวแก้ไขออกไป เมื่อจิตวางไปแล้วให้ตั้งสติเอาไว้ จิตอยู่กับสติด้วยกันไม่ไปยึดติดกับกาย…

เมื่อใจวางได้หมดทุกอย่างใจก็จะหลุดพ้นมีความสุขที่สุดในโลกเข้าถึงพระนิพพานไม่ต้องมาวนเวียนอีก...ต้องจบใจของเราต้องจบ ต้องเห็นการเกิดการตายชัดเจนเบื่อหน่ายคลายความยินดี เอาให้มันจริงจัง...เหนื่อยปวดแข้งปวดขาก็ขอให้อดทนเอา เรามีขาก็ต้องปวดขาเป็นธรรมดา งูไม่มีขามันก็เลยไม่ปวด เรามีขาก็ต้องปวดธรรมดา เพราะใจเรามายึดถือมันเลยเป็นอย่างนั้น ถ้าปล่อยวางได้ก็จะมีความเจริญมีความยิ่งใหญ่ไพศาลทำจิตให้มีมรรคมีผลได้ สามารถย่นภพชาติให้สั้นลงได้ การไม่เวียนว่ายตายเกิดก็หลุดพ้นจากทุกข์แล้ว แต่ถ้ายังมาเกิดก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย...จะต้องมีอย่างนี้ตลอดเพราะมีความอยากยังอยากมีภพมีชาติอยู่...ถ้าเราทำถูกต้องใจก็จะสบาย มีความสงบมีความสุขไม่ติดตรงไหน...ถ้าใจเราหมดความยึดมั่นถือมั่นเป็นใจห้าวหาญเด็ดเดี่ยวก็สามารถทำจิตให้เป็นโสดาบัน...เป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีได้...เมื่อทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วก็หมดความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย หมดความโกรธ ความโลภความหลง ไม่อยากดังไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เราต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า...เพื่อแก้ไขจิตใจของตนให้บริสุทธิ์หลุดพ้น คลายความยึดมั่นถือมั่นได้…เมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เวีียนว่ายตายเกิดอีกชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของเรา ขอให้ท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติ...”

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======Scrollbar=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

=========== อ้างอิง pdma url ===================

< title="ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่" 98% height=1500 "0" scrolling="no" marginheight="0" margin"0" align="middle" scrolling="yes" style="overflow: hidden" "http://haisok.co/1601a0713we/">

==============end============================
 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน..............................