คำพุทธ - บางส่วนจาก ชาลิยสูตร และ สุภสูตร ว่าด้วย "อริยปัญญาขันธ์"

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง