สากัจฉาธรรม - เพียร แต่ไม่อยาก

HIGHLIGHTS:
 • เหตุการณ์สำคัญและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมของวันอาสาฬหบูชา
 • ต้องการดึงครอบครัวขึ้นมาจากความยากจน ควรทำอย่างไร

บทคัดย่อ

 

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ เดือนแปด ซึ่งได้มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาที่เป็นธรรมจักรหรือกงล้อแห่งธรรมะ ในเรื่องของอริยสัจสี่
 • มีหมู่สาวกบรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระตามพระพุทธเจ้า
 • พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นพร้อมบริบูรณ์ คือพร้อมด้วยพุทโธ ธัมโม สังโฆ
 • พระพุทธเจ้าครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงออกผนวช
 • พระราหุลกุมารทรงประสูติ

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนจึงควรระลึกถึงคำสอนที่สำคัญ นั่นคือ อริยสัจสี่ เมื่อระลึกถึงแล้วควรน้อมนำเข้าสู่ใจ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอด้วยความเพียร ซึ่งกิจที่ควรทำในแต่ละข้อของอริยสัจสี่มีดังต่อไปนี้

 • ทุกข์     ควรกำหนดรู้
 • สมุทัย     ให้ละทิ้งเสีย
 • นิโรธ     ต้องทำให้แจ้ง
 • มรรค     ต้องทำให้เจริญ

นอกจากนี้เราควรจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่เป็นทั้งอามิสบูชา (คือ การบูชาด้วยข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ) และนิรามิสบูชา (คือ การบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง)

ประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติมคือ พระราหุลซึ่งเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนา ทรงบรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่และสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เมื่อมีพระชันษาประมาณ ๒๑-๒๒ ชันษาเท่านั้น แต่ไม่ได้ดำรงธาตุขันธ์อยู่นานและทรงปรินิพพานหลังจากเหาะไปประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

 

คำถาม ๑: กราบเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับครอบครัว กล่าวคือผู้ถามมีครอบครัวที่ยากจนมากในตอนเด็ก แต่ตอนนี้ตัวผู้ถามเองมีงานทำและเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวได้ แต่ปัญหามีอยู่ว่าทำอย่างไรจึงจะพยายามดึงครอบครัวขึ้นมาจากความยากจนได้ แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไรมันเหมือนยิ่งฝืน ยิ่งไม่มีความสุข ยิ่งทุกข์ใจ เพราะครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือเลย ให้เงินไปลงทุนก็ไม่งอกเงย ให้ไปทำอะไรก็หมดโดยไม่เกิดประโยชน์ เงินที่ส่งให้ทุกๆเดือน ให้เท่าไรก็ไม่พอใช้ และยังคงเป็นแบบนี้มาตลอด ดังนั้นควรจะทำอย่างไรดี เพราะอยากให้ครอบครัวลืมตาอ้าปากได้ อยากให้อิ่มปากอิ่มท้อง แต่เงินที่ให้ไปไม่ได้ช่วยอะไรเลย อีกทั้งจะหาอาชีพให้ก็ไม่มีใครให้ความร่วมมือ บอกแต่ว่าขอดูก่อนเหมือนขี้เกียจไม่อยากทำอะไรเลย

คำตอบ ๑:

ตอบคำถาม: คุณปลา

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
  • List01.......
  • List 02.......
  • List 03.......
 • HL2.....
 • HL3....

========================================

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง