สากัจฉาธรรม - ความไม่เกิด...ไม่ได้ด้วยความปรารถนา

HIGHLIGHTS:

 • ไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้ว เห็นทุกข์ท่วมโลก ถือว่าเราจะหมดชาติหรือไม่
 • "ชีวิตที่เลือกได้" ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีหลักการและการปฏิบัติไว้อย่างไร

บทคัดย่อ

หัวข้อ1

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
  • List01.......
  • List 02.......
  • List 03.......
 • HL2.....
 • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง