อธิบาย-สัมมาทิฏฐิสูตร ว่าด้วยความเห็นชอบ

 • สัมมาทิฏฐิ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ? อริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็น สัมมาทิฏฐิ
 • สัมมาทิฏฐิมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นโลกียะ กับ ส่วนที่เป็นโลกุตตระ
 • สัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นโลกุตตระ คือ เป็นส่วนเหนือโลก เป็นไปเพื่อนิพพาน เป็นทางที่จะไปถึงความดับไม่เหลือของตัณหา เป็นอย่างไร?
 • เหตุเกิดของอวิชชา คือ อาสวะ
 • เหตุเกิดของอาสวะ ก็คือ อวิชชา
 • จิต มีหน้าที่ในการสั่งสม สั่งสมบุญ ก็เป็นบารมี, สั่งสมบาป ก็เป็นอาสวะ
 • จิตมีความคดโกง ล่อลวง ปลอมเทียม ปลิ้นปลอก มันจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆ ทำให้ตัณหา มันคืบคลาน แผ่ซ่านไปได้

 

บทคัดย่อ

 

หัวข้อ1

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง