การดื่มไวน์แดงเวลาพบปะสังสรรค์ ทำให้ศีลขาดหรือไม่

HIGHLIGHTS:

 • โทษของการดื่มสุรามี ๖ ประการ คือ ทำให้เสื่อมทรัพย์ เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดของโรค เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย และเป็นเหตุทอนกำลังปัญญา
 • การเบียดเบียนตนเองด้วยการดื่มสุราไปเรื่อยๆ ก็จะเริ่มเบียดเบียนผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สุราเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาท”
 • การดื่มเพื่อเข้าสังคม ดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มเพราะรสชาติอร่อยช่วยย่อยอาหาร ทำให้หลับสบาย ประเด็นคือตรงนี้ มันเป็นเรื่องของลิ้น มันเป็นเรื่องของรส มันเป็นเรื่องของกาม

บทคัดย่อ

 

คำถาม :

 

การดื่มไวน์แดงเวลาพบปะสังสรรค์เดือนละ ๑-๒ ครั้ง ๆ ละ ๑-๒ แก้ว และที่ดื่มเพราะรสชาติอร่อย ช่วยย่อยอาหาร และทำให้หลับสบาย ถามว่า การกระทำอย่างนี้ทำให้ศีล ๕ ขาดหรือไม่

จาก คุณเพ็ญศรี

 

คำตอบ :

 

มันไม่ใช่เรื่องของศีล แต่มันเป็นเรื่องของลิ้น มันเป็นเรื่องของรส มันเป็นเรื่องกาม ที่เรายินดีพอใจในสิ่งนั้นหรือไม่อย่างไร ซึ่งถ้าเรามาดูที่ความเป็นปกติ สามารถรักษาความเป็นปกตินี้ได้นานแค่ไหน ถ้ามีความคลาดเคลื่อนไปก็จะมีความด่างพร้อย

 

ทำไมเราจะต้องตกเป็นทาสของลิ้น ให้มาบีบบังคับเราให้ต้องไปกินไปดื่ม ก็ด้วยอำนาจของกาม นั่นเอง

 

ทำอย่างไรเราถึงจะอยู่เหนืออำนาจของกาม อำนาจของลิ้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลสูตร เรื่องการของการดื่มน้ำเมาต้องมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมา

ไม่ใช่สรุปว่าดื่มได้เลยนะ ต้องมีการไล่เป็นลำดับ เริ่มที่เราจะต้องป้องกันอันตรายจาก กาม คือ ต้องมีศีล ถ้ามันฝืนไม่ได้ล่ะ ก็ต้องมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมา เพราะว่าจริงๆ แล้วการดื่มน้ำเมา มันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่น แต่มันเป็นการเบียดเบียนตนเอง ทำให้เป็นการเสื่อมทรัพย์ ทำให้ทอนกำลังปัญญา เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดของโรค เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย ประเด็นคือ เมื่อเริ่มเบียดเบียนตนเองไปเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มไปเบียดเบียนคนอื่นด้วย พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สุราเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาท ถ้าบาป อกุศลธรรมใดๆ จะเกิดขึ้น ก็จะเกิดตรงที่คุณดื่ม นี่แหล่ะ ต้องมีการสำรวมในการดื่มน้ำเมา ถ้าจะดื่มก็อย่าให้เกิดความประมาท ความประมาทดูได้จากจะเริ่มผิดศีลข้ออื่นไปด้วย แล้วบาป อกุศลธรรมอื่นๆ ก็จะตามมา...

เราจะละ จะเหนือ จะหนี อำนาจของกามที่บีบคั้นหัวใจของเราอยู่ได้ ต้องเห็นโทษของมัน โทษของสุรามันมีมาก

พระพุทธเจ้า ตรัสถึงโทษของการดื่มสุราอยู่เนืองๆ มี ๖ ประการ

  • ความเสื่อมทรัพย์ที่ผู้ดื่มเห็นได้เอง
  • เป็นเหตุก่อการทะเลาะวิวาท
  • เป็นบ่อเกิดของโรค
  • เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง
  • เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย
  • เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา

เราเกิดมาชาติหนึ่ง ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ให้ไปสูง ไปดี ทางที่เป็นไปตามกระแส มาตามทางคือศีล มาตามทางคือสมาธิ มาตามทางคือปัญญา

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

 

 • โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา - สิงคาลกสูตร

  ดูกรคฤหบดีบุตร โทษในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๖ ประการนี้ คือ

  • ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มพึงเห็นเอง ๑
  • ก่อการทะเลาะวิวาท ๑
  • เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ๑
  • เสียชื่อเสียง ๑
  • เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ๑
  • มีบทที่ ๖ คือ เป็นเหตุทอนกำลังปัญญา ๑

  ดูกรคฤหบดีบุตร โทษ ๖ ประการในการประกอบเนืองๆ ซึ่งการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเหล่านี้แล ฯ

 • ฟังเรื่อง "หญิงสหายของนางวิสาขา" - เสียงอ่านโดย อภิชาโตภิกฺขุ