หาให้ถูกที่ ดูให้ถูกทาง เห็นให้ถูกต้อง

HIGHLIGHTS:
 • ลักษณะธรรมชาติของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม
 • อย่าสับสนในเรื่องระหว่างกองกุศลหรือกองอกุศลกับเรื่องของขันธ์ ๕ (ทั้งที่เป็นนามและที่เป็นรูป สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของอกุศล คือความไม่ดีก็ได้ สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของกุศล คือ ความดี ก็ได้ ดีเป็นกุศล ดีไม่ใช่สุขเวทนา ไม่ดีต้องเป็นอกุศล ไม่ดีไม่ใช่ทุกขเวทนา)
 • ตาคือจักษุ ในการที่เราดูให้มันดี ต้องดูสองตา ดูให้รู้ว่านี่มันดี พอมีสองตาดูดี ๆ ก็ต้องมาดูด้วยตาที่สาม ที่มันจะดูดี ๆ ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม จับเข้ามาสู่ในใจของเรา แยกเอาไว้แล้ว ดูด้วยตาที่สามที่ดีตรงนี้ ในกองกุศลธรรมนี้จะเจอพุทโธได้ จะเจอนิพพานได้

บทคัดย่อ

 

หัวข้อ1

 

“...ฉะนั้นในกองกุศลที่เรามีสะสมอยู่ในใจแล้ว เราต้องใช้ตาที่สาม สามเดียวเนี่ยดู ดูให้ดี ดวงตาคือธรรม ในการที่จะเห็นให้ถูกต้องว่า อ๋อ!ในกองกุศลนี้นะ เราต้องไม่เพลิน ลุ่มหลงไปในนี้ กุศลธรรมก็เกิดได้ดับได้ เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เราก็จะหาพุทโธเจอ เราจะหานิพพานอยู่ในกองกุศลธรรมได้แน่นอน”

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

  • หัวข้อก่อน bullet

    

  • HL1....
   • List01.......
   • List 02.......
   • List 03.......
  • HL2.....
  • HL3....

========================================

พระสูตร / ถอดเทป / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======Scrollbar=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

=========== อ้างอิง pdma url ===================

< title="ตอบคำถาม-ทำไมอรหันต์ยังมีราคะ โทสะ โมหะ ในภายในอยู่" 98% height=1500 "0" scrolling="no" marginheight="0" margin"0" align="middle" scrolling="yes" style="overflow: hidden" "http://haisok.co/1601a0713we/">

==============end============================
 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน..............................