เวขณสสูตร เรื่องเวขณสปริพาชก

HIGHLIGHTS:

 • เวขณสสูตร เรื่องเวขณสปริพาชก เปรียบเทียบวรรณ ๒ อย่าง
 • ทรงสามารถในการสอน ตรัสแก่นิโครธปริพาชก
 • สุขที่เป็นกามสุข ดีไม่เท่าสุขที่เกิดจากสมาธิขั้นที่ ๑, ๒, ๓, ๔ สมาธิขั้นยิ่งสูง ความสุขยิ่งมากขึ้น ตามลำดับ
 • ความสุขอันเป็นที่สุดของกาม(สุขจากพระนิพพาน)นั้น เรากล่าวว่าเป็นเลิศ
 • ความหมายของคำว่า “เงื่อนไขเบื้องต้น เงื่อนไขเบื้องปลาย”
 • คนที่เป็นคนตรง ไม่มีมารยา ไม่โอ้อวด ถ้ามาให้พระพุทธเจ้าสอน จะสามารถที่จะหลุดพ้นได้ หลุดพ้นจากอวิชชาได้ ข้อนี้หมายความว่าอย่างไง?
 • คนที่มาฝึกหัดในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคนตรง ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยา มีสัญชาติตรง สามารถที่จะละอวิชชาได้ สามารถที่จะทำให้แจ้งได้ มีความแข็งแรงของอินทรีย์เพิ่มขึ้นมา
 • มาเรียนรู้กับพระองค์ ที่ว่าสอนเก่งๆ ใช้เวลานานเท่าไหร่ จึงจะบรรลุธรรม?

บทคัดย่อ

 

หัวข้อ1

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........

.............ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป................................................................................................................

======หัวข้อ Bullet =============

 • หัวข้อก่อน bullet

   

 • HL1....
 • HL2.....
 • HL3....

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================
======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

 1. หัวข้อก่อน bullet

   

 2. HL1....
  • List01.......
  • List 02.......
  • List 03.......
 3. HL2.....
 4. HL3....

========================================

 

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง