ทำนิโรธให้แจ้ง ทำให้มรรคเจริญ

HIGHLIGHTS:
  • การเข้าใจ เหตุ-ผล ผล-เหตุ ของเหตุและผล ของอริยสัจ ๔ เราถึงจะเข้าใจในขันธ์ ๕ ละตัณหา แจ้งนิโรธ และเจริญมรรค ๘
  • กิจที่ควรทำในอริยสัจทั้ง ๔
  • ทางเลือกที่จะทำให้เราเห็นหรือไม่เห็น เวลามีความดับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
  • สัญญา คือความหมายรู้ กับ มรรค คือการเอามาทำจริงๆ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

บทคัดย่อ

 

ขุ.๒๕/๔๗๓/๓๙๐

 

ภิกษุ ท. ! ถ้าหากว่าบุคคลผู้ชอบถาม จะถึงถามพวกเธออย่างนี้ว่า "วิธีการ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ถึงที่สุด ในการฟังซึ่งธรรมอันเป็นกุศล ซึ่งเป็นอริยะ เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ เป็นเครื่องยังสัตว์ให้ลุถึงความตรัสรู้พร้อม เหล่านี้ มีอยู่อย่างไรเล่า ?" อันนี้ไซร้

พึงตอบแก่เขาอย่างนี้ว่า วิธีการนั้นก็คือ (การฟัง) เพื่อให้รู้ตามเป็นจริง ซึ่งธรรมเหล่านั้น อันจะพึงแบ่งออกได้เพียงสองหมวด. สองหมวด อย่างไรกันเล่า ? สองหมวดคือ การแยกฟังให้รู้ว่า "นี้คือทุกข์ นี้คือทุกขสมุทัย" ดังนี้ : นี้เป็น อนุปัสสนา (การตามเห็น) หมวดที่หนึ่ง : และ "นี้คือทุกขนิโรธ นี้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา" ดังนี้ : นี้เป็น อนุปัสสนา หมวดที่สอง.

 

มรรคและนิโรธ สมุทัยและทุกข์ สองส่วนนี้รวมกันแล้ว จะทำให้เราเข้าใจเรื่องอริยสัจ ๔ จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติ จะทำให้เราสามารถที่จะคลายความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจของเรา ทำด้านมืดให้มันสว่างขึ้น ทำความดีให้มันเจริญขึ้นได้

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดูย้อนหลัง "การทำงานของตัณหา" ออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐