กัลยาณมิตร 3 ระดับ

HIGHLIGHTS:
  • เราจะทราบได้อย่างไรว่า ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนี้ จะนำมาซึ่งกุศลหรืออกุศล หรือเป็นแสงสว่าง ณ เส้นขอบฟ้า ที่เราเห็นนั้นมันจะเป็นแสงสว่างที่เพิ่มขึ้น ๆ ในยามเช้า หรือ เป็นแสงสว่างที่กำลังริบหรี่ลง ๆ ในยามเย็น "กัลยาณมิตร" เป็นตัวช่วยที่จะบ่งบอกได้
  • เวลาที่เราพึ่งธรรม ก็ต้องใช้ตนกระทำ เพราะว่าธรรมะนั้นก็ให้พึ่งตน ธรรมะนั้นมีให้เราปฏิบัติ ถ้าเรามีการปฏิบัติกระทำตามอริยมรรคมีองค์๘ นี้แล้ว กัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งที่พาการปฏิบัติของเราให้มีการสมบรูณ์ บริบรูณ์ได้
  • เพื่อนดี ต้องรู้จักรักษาไว้...ถ้าเป็นมิตรกันไม่ใช่แค่คนรู้จัก หากเพื่อนทำไม่ดี เราจะต้องคอยบอกคอยเตือน รักษาซึ่งทรัพย์ นับถือวงศ์ญาติ ไม่ทอดทิ้งยามมีอันตราย

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ฟังรายละเอียดเรื่อง "กัลยาณมิตร 3 ระดับ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 07/07/2557