ที่พึ่งอันเกษม

  • เมื่อถูกความกลัวคุกคามแล้ว เราควรยึดถือสิ่งใดเป็นที่พึ่ง
  • วิธีการเพื่อที่จะทำให้ที่พึ่งนั้น เป็นที่พึ่งอันเกษม

 

"มนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมาก ถูกความกลัวคุกคามเอาแล้ว ย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้าง ป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง สวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกขเจดีย์บ้าง ว่า เป็นที่พึ่งของตนของตน นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลย นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาสิ่งๆ นั้นเป็นที่พึ่งแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันถูกต้อง คือ เห็นทุกข์ เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์ และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ ซึ่งจะเป็นเครื่องให้เข้าไปถึงความสงบระงับแห่งทุกข์ นั้นแลคือที่พึ่งอันเกษม นั่นคือที่พึ่งอันสูงสุด ผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้ว ย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง ได้แท้"

--พุทธพจน์--

 

…จิตที่เป็น “พุทโธ” จะไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสที่พัดผ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กายหรือใจ โดยอาศัยการปฏิบัติให้อย่างดีอย่างชอบ ตามตัวอย่างของสัมมาสัมพุทโธ การปฏิบัตินี้ก็คือ “สังโฆ” ปฏิบัติตามคำสอนที่สัมมาสัมพุทโธนั้นสอนเอาไว้ในเรื่องของ ศีล สมาธิ ปัญญา ในเรื่องของการทำความดีทางกายทางวาจาในรูปแบบต่างๆ คำสอนนี้เรียกว่า “ธัมโม” ดังนั้นแล้ว

 

พุทโธ ธัมโม สังโฆ จึงเป็นที่พึ่งอันเกษม เป็นที่พึ่งอันสูงสุด

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ฟังรายละเอียดเรื่อง "ที่ตั้ง ที่พึ่ง ที่ระลึกถึง" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 12/5/2558

ฟังรายละเอียดเรื่อง "พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือที่พึ่งอันสูงสุด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12/5/2558

อ่านเรื่อง "ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต"