ผลของความทุกข์ ๒ อย่าง

HIGHLIGHTS:

  • ผล ๒ อย่าง เมื่อถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว
  • ทางเลือก เมื่อถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว
  • HL3....

บทคัดย่อ

 

บุคคลเมื่อถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว ก็จะเศร้าโศก ระทมใจ คร่ำครวญ ตีอก ร่ำไห้ ตรงนี้มันจะมีตัณหาที่เป็นตัวที่ติดเอาไว้ ให้จิตของเราดำเนินไปทางนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ มิจฉามรรคต่างๆ

หรือเมื่อถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว ก็แสวงหาที่พึ่งภายนอกว่า ใครหนอจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้ สักวิธีหนึ่งหรือสองวิธี ตรงนี้จะต้องมีศรัทธา ศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ซึ่งจะนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ คือตัณหาไม่มี จะไม่ถูกตัณหาหลงใหลครอบงำ ทางตรงนี้ก็คือมรรคนั่นเอง เป็นสัมมาทิฏฐิ สัมมามรรคต่างๆ

ชีวิตของคนเราเมื่อถูกความทุกข์ครอบงำแล้ว มีผลอยู่ ๒ อย่าง อยู่ที่เราเลือก เราจะเลือกทางไหน จิตใจของตัวเราเองมันไม่เป็นตัวของเราเองถ้าถูกตัณหาครอบงำ เราเอาตัณหาออก แล้วเลือกดูให้ดีว่าจะไปทางไหน ให้เราเลือกทางที่จะไปสู่มรรค จะทำความดับทุกข์ ความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

ภิกษุ ท.! บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกความทุกข์ชนิดใดครอบงำแล้ว มีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้ว
ย่อมโศกเศร้า ย่อมระทมใจ คร่ำครวญ ตีอกร่ำไห้ ย่อมถึงความหลงใหล;
หรือว่า ถูกความทุกข์ชนิดใดครอบงำแล้ว มีจิตอันความทุกข์รวบรัดแล้ว
ย่อมถึงการแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่า “ใครหนอย่อมรู้วิธี เพื่อความดับไม่เหลือของทุกข์นี้ สักวิธีหนึ่ง หรือสองวิธี” ดังนี้.
ภิกษุ ท.! เรากล่าวว่า ความทุกข์มีความหลงใหลเป็นผล หรือมิฉะนั้น ก็มีการแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผล.
ภิกษุ ท.! นี้เรียกว่า ผลของทุกข์. องฺ.ฉกฺก.๒๒/[๓๓๔]/๔๖๖