สามเณรตาแตก

HIGHLIGHTS:

  • ไม่ใช่โทษของใคร แต่เป็นโทษของสังสารวัฏ

บทคัดย่อ

สามเณรผู้บรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่ตอนที่โกนผมบวช ถูกด้ามพัดของพระอุปัชฌาย์ทำให้ตาแตก แต่ไม่ได้กล่าวโทษพระอุปัชฌาย์ กลับบอกว่า "ไม่ใช่โทษของอาจารย์ ไม่ใช่โทษของตัวสามเณร แต่เป็นโทษของสังสารวัฏ"

เวลาที่มีอะไรกระทบกันกับคนใกล้ตัว เราอย่าไปโทษเขา ให้เรามีความอดทน มันเป็นเครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบนี้เป็นเครื่องทดสอบสำหรับคนที่อยู่ในสังสารวัฏ ว่าสามารถจะอดทนได้ไหม มันเป็นโทษของสังสารวัฏ ที่จะต้องมีผัสสะ มีการเบียดเบียนกัน ให้เราทำจิตทำใจของเรา ให้สบายให้มีความอดทน

ฟังแล้วให้พิจารณาว่าอันนี้เป็นโทษของสังสารวัฏ เราออกจากสังสารวัฏนี้ มาตามทางมรรค ๘ ไปสู่ทางที่จะพ้นทุกข์ให้ได้


พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

อ่านเรื่อง "พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี"

ฟังเรื่อง "พระติสสเถระชาวกรุงโกสัมพี"