การเจริญเมตตา จิตต้องเป็นสมาธิ

เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมา แต่แรก ให้เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติ สั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ

 

 1. หลับเป็นสุข ๑
  ตื่นเป็นสุข ๑
  ไม่ฝันร้าย ๑
  เป็นที่รักของพวกมนุษย์ ๑
  เป็นที่รักของพวกอมนุษย์ ๑
  เทพยดารักษา ๑
  ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น ๑
  จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว ๑
  สีหน้าผุดผ่อง ๑
  ไม่หลงทำกาละ ๑
  เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก ๑

 

เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมา แต่แรก ให้เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติ สั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ นี้แล

ดูย้อนหลัง "พัฒนาจิต สร้างนิมิตใหม่"