มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ธรรมเป็นสรณะ

…เราไม่ได้ยึด เราเกาะเป็นที่พึ่ง นั่นคือความหมายของสรณะ ความหมายของการที่เราจะใช้เกาะเป็นที่พึ่ง อย่ายึดเลย ยึดแล้วก็ยังอยู่ในกระแสของตัณหา เราก็ออกจากกระแสน้ำไม่ได้…

…แม้ศีล สมาธิ ปัญญา ก็เป็นของที่เราต้องวาง ใช้เป็นเกาะเฉยๆ เป็นเกาะที่เราต้องวางลงไป พอถึงฝั่งเราก็วาง….

…ขันธ์คือความทุกข์ ไม่เหมือนกับมรรค ต่างกันมากทีเดียว ต่างคนละขั้วกันเลย ถ้าเข้าใจความที่มันแตกต่างกันอยู่ พอเข้าใจแล้ว การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะจะไม่ใช่เรื่องยากเลย…คุณจะเห็นธรรมะอยู่ในทุกๆจุด…ชีวิตคุณจะสบาย…จะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรม…