ล้างทอง ล้างแล้วล้างอีกๆ ล้างจนหมด

ทองคำที่เขาเอามาจากสินแร่ทองคำ เอามาผ่านการล้างถึง ๓ รอบ คือ ล้างอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียดแล้ว ต้องมาเป่ามาหลอม มาผ่านการเผา เหมือนการที่เรารักษาศีลดีแล้ว มีสัมมาสังกัปปะแล้ว ใส่สัมมาวายามะเข้าไป เผาใส่ตบะเข้าไป จิตของเราก็จะอ่อน ออกมาเหมาะแก่การรู้ตามที่เป็นจริง เห็นตามที่เป็นจริง เหมาะแก่การเข้าใจในเรื่องสิ่งที่เรามีอยู่ เหมาะแก่การเข้าใจในผัสสะ ความที่จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์อันเดียว ความที่จิตอ่อนเหมาะควรแก่การงาน ความที่จิตเป็นจิตที่ใสสว่าง ใครจะเอาของเราไปไม่ได้ เป็นจิตที่มีอะไรมากระทบมันก็ไม่ขึ้นลงตามสิ่งที่มากระทบ ตรงนี้แหละที่เป็นอริยทรัพย์ เป็นกำลังของเรา ไปตรงไหนมีสิ่งนี้ไปด้วย มันสบายใจ อุ่นใจ มั่นใจ ถ้าจิตของเราเป็นอย่างนี้ เราไปที่ไหนเรามีสติ มีธรรมะ เป็นผู้พึ่งตน เป็นผู้พึ่งธรรม มีตนเป็นประทีป มีธรรมเป็นประทีป ที่นั่นก็สว่างขึ้นมาได้