วิธีอวยพรปีใหม่ให้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

การอวยพรปีใหม่ที่ควรจะทำและสามารถทำให้เป็นจริงได้ ต้องอวยพรให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย โดยที่เราควรจะรู้และสร้างเหตุ สร้างปัจจัยเหล่านั้นขึ้น เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่อาฆาต พยาบาท ต้องมีจิตเมตตา จิตปรารถนาดีกับสัตว์ทั้งหลาย ไม่อิจฉา ตาร้อน มีมุทิตาจิต ไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจของเรา และไม่ใช่อวยพรตามความอยาก กล่าวสรุปคือ หลักการอวยพรที่ดีควรจะประกอบด้วย

  • ไม่เป็นเรื่องของการอ้อนวอน
  • สร้างเหตุ สร้างปัจจัยให้เกิดขึ้น และอาจจะพูดถึงผลด้วยก็ได้
  • ปรับให้เหมาะสมกับการนำไปใช้

บางครั้งเราอาจจะนำพุทธพจน์มาใช้เป็นคำอวยพรได้ ยกตัวอย่างเช่น · “ไม่มีใครที่จะทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย”, “ขึ้นชื่อว่าความสุขแล้ว ใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มี ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยาก”, “จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้”, “ศีลนำมาซึ่งความสุข”, “บุคคลที่มีศีลเข้าสู่บริษัทใดก็ไม่ครั่นคร้าม”, “ศีลเป็นไปเพื่อโภคทรัพย์”

ท้ายนี้ พระมหาไพบูลย์ อภิปุณโณ ได้อวยพรปีใหม่ให้กับผู้ฟังทุกท่าน มีใจความดังต่อไปนี้

“เพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย ให้เราสร้างเหตุแห่งความดีความงามของเรา ให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราตั้งสติเอาไว้ให้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสุขในชีวิตของเรา ออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในหน้าที่การงานบ้าง ในเรื่องครอบครัวบ้าง ในเรื่องการปฏิบัติธรรมบ้าง จะทำความสุขความสำเร็จตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ โดยการที่เราสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ดี

อาตมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่ฟังรายการธรรมะ ให้มีกำลังใจในการที่จะตั้งมั่นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดี แน่นอนว่าทุกคนจะมีเครื่องทดสอบของตัวเอง สิ่งใดที่บางทีทำให้เราเกิดขัดใจบ้าง อดทนเอา สิ่งใดที่บางทีทำให้เราขัดเคืองบ้าง ก็ให้มีเมตตากันไป เราอยู่ในโลกนี้ไม่นาน ปีหนึ่งๆผ่านไปแล้ว ให้เรามีกำลังใจ ให้เราอดทน ในสิ่งที่อดทนได้ยาก ให้เราทำในสิ่งที่ทำได้ยาก อันนี้จะเป็นเครื่องที่จะเพิ่มบารมี เสริมสร้างบารมีให้จิตทางด้านธรรมะของเราสูงส่งขึ้น

บุคคลที่มีธรรมะ จะไม่มีใครทำอันตรายบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลย ให้ทุกท่านตั้งอยู่ในคำสอน มีกำลังใจ มีสติ จะทำให้เรามีความสุขสมหวังในชีวิตแน่นอน เจริญพร”