เหนือบาป เหนือบุญ

HIGHLIGHTS:
  • อัพยากฤต คืออะไร ทำไมมีเหตุเหมือนกับเหตุที่เป็นกุศล ๓ อย่าง
  • ความสงบระงับ ไม่เหมือนกับ ความดับ แต่เป็นทางมา (มรรค) สู่ความดับไม่เหลือ คือ นิโรธ
  • คนที่ได้ฌาณ ๔ ยังมีลมหายใจอยู่หรือไม่
  • โลภะ จะละได้ด้วยธรรมข้อใด

บทคัดย่อ

 

อัพยากฤต คือ สภาวะเหนือโลก คือ นิพพาน และมีเหตุเหมือนกับกุศล ๓ อย่าง คือ อโลภะ อโทสะ และอโมหะ. เพราะว่าการไปนิพพานนั้น ต้องไปในทางที่เป็นกุศล. เมื่อไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ แล้ว ได้ในสิ่งที่เป็นกุศล แล้วสามารถวางสิ่งที่เป็นกุศลได้ นี่แหล่ะ "อัพยากฤต"

 

คนที่ได้ฌาณ ๔ นั้น ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จะไม่เป็นเสี้ยนหนาม คือ ยังมีลมหายใจอยู่ แต่เบามาก หรือใช้คำว่า มีความสงบระงับ คำว่าสงบระงับ ไม่ใช่ความดับ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก จะดับไปในผู้ที่เข้า สัญญาเวทยิตนิโรธ คือ สมาธิขั้นที่ ๙

 

การเจริญอสุภะ เพื่อละราคะ เจริญเมตตา เพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ แล้วโลภะจะละด้วยธรรมข้อใด?

ราคะก็ตาม โลภะก็ตาม เป็นกิเลสเทือกเดียวกัน ราคะ คือ ความกำหนัด โลภะ คือ ความโลภ ถ้าเรามีความโลภ ความอยาก ความกำหนัด เพราะเรามีความพอใจ พอมีมันมากขึ้นสติก็ควบคุมไม่ได้ เมื่อสะสมมากขึ้นจะกลายเป็นความเพ่งเล็ง เริ่มมีความอยากได้ มีการแสวงหา เราจะคลายความพอใจนี้ได้ด้วยการเห็นเป็นของไม่สวยงาม. หรือ การเจริญอสุภะ นั่นเอง

 

พระสูตร / ถอดเทป

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน.........