ศรัทธาทำให้เปิดดวงตา

< "https://www.youtube.com/umxl5NWeEAg?rel=0" "853" height="480" "0" ="">

HIGHLIGHTS:

  • ศรัทธาเป็นเหตุที่จะทำให้ ปัญญาคือดวงตา เปิดขึ้นได้
  • คนสองตาและองค์ ๓ ประการ ที่ทำให้พ่อค้า ย่อมถึงซึ่งความมีโภคทรัพย์มากมาย
  • เปรียบเทียบกับภิกษุผู้มีตาสมบูรณ์ในธรรมวินัยนี้
  • ศรัทธาจะต้องมีสติควบคุมไว้พอดี เพื่อให้เกิดปัญญา

บทคัดย่อ

 

เวลามีแสงสว่างขึ้น คนที่จะมาเห็นแสงได้ก็ต้องมีตา ถ้าตาไม่มี ต่อให้แสงมันสว่างจ้าปานใดก็ตาม ก็จะไม่เห็นรูป ไม่เห็นอยู่ดี ประเด็นมันคือตรงนี้ว่า ถ้ามีแสงสว่างที่พระพุทธเจ้าจุดไว้บอกไว้ตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้ว ทำไมบางคนมีตาเห็น ทำไมบางคนมีตาไม่เห็น

คนที่จะมีตาเพื่อที่จะเห็นธรรมะ ตานั้นท่านผู้ฟังคือ ศรัทธา นั่นเอง คนที่จะมามีศรัทธาเป็นเหมือนตาเปิดขึ้นให้เห็นแสงสว่างได้ ศรัทธานี้ต้องมาก่อน ตาของบางคนที่เปิดไว้ก็ยังมีธุลีเกรอะกรังอยู่มาก ต้องใช้เวลานานที่จะต้องมาเขี่ยออก แต่บางคนมีธุลีเกรอะกรังอยู่น้อย ช่วยได้ง่าย ก็ช่วยก่อน จึงต้องมีมาช่วยกันตรงนี้

ตามีไว้สองข้าง ข้างหนึ่งมีไว้ดูโภคทรัพย์ เป็นตาข้างเดียวไว้ทำมาค้าขาย ทำอาชีพการงาน ทำชีวิตตนเเองให้รุ่งเรืองขึ้นมาได้ แต่ถ้าไม่สามารถทำชีวิตกิจการงานอะไรให้มันรุ่งเรืองดีขึ้นมาได้ อันนี้คือ คนตาบอด แต่ตาอีกข้างหนึ่งที่จะทำให้เป็นคนที่มีสองตา คือ ตาที่จะมาทำให้เห็นธรรมะได้ รู้ธรรมะทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ทั้งที่มีโทษและไม่มีโทษ รู้ธรรมะเลวหรือประณีต รู้ธรรมะฝ่ายดำฝ่ายขาว มีสองตาตรงนี้แล้ว ให้พยายามที่จะเล็งดูว่า จะทำการงานแบบไหนให้โภคทรัพย์มีขึ้นมาได้ และในขณะเดียวกันก็รู้ว่าอะไรดี ไม่ดี ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี ทำสิ่งที่ดี อันนี้เป็นคนมีสองตา

เปรียบเทียบกับพ่อค้าผู้มีตาดี (รู้จักต้นทุน รู้จักกำไรของตัวเอง, อะไรขายได้ ขายไม่ได้), มีธุระดี (ฉลาดในการขาย, มีทักษะ มีเทคนิคในการขายของ), ต้องถึงพร้อมด้วยคนที่เป็นที่พึ่งได้ (การค้าขายต้องอาศัยผู้อื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าทรัพย์ การตามเก็บเงิน เพื่อนคู่ค้า ต้องเป็นคนที่พึ่งได้) ต้องมีทั้ง 3 อย่าง จะเป็นพ่อค้าที่มีโภคทรัพย์มากแน่นอน

เปรียบเทียบไว้กับสาวกในธรรมวินัยนี้ คือ มีตาดี ก็เป็นผู้มีตาที่จะมารู้ธรรมะ มารู้อริยสัจได้, มีธุระดี คือ เป็นผู้มีความเพียร รู้สิ่งใดเป็นกุศล สิ่งใดอกุศล, มีคนที่พอจะพึ่งได้ หมายถึง มีผู้ที่จะคอยบอก คอยทบทวนสิ่งที่เป็นคำสอนของพุทธะ สามารถชี้แจ้งทั้งอัตถะและพยัญชนะ ทำให้เข้าใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจ ทำสิ่งที่ลึกให้ตื้นได้ คลายความสงสัยของหมู่คณะได้ สาวกคนใดที่มีครบ 3 อย่างนี้ สามารถที่จะป็นคนที่มีความเจริญ มีการพัฒนาในธรรมวินัยนี้ได้แน่

 

“ตาจะเปิดได้ต้องมีศรัทธา ศรัทธาจะเป็นเหตุให้ปัญญา คือดวงตานี้เปิดขึ้นได้ ดวงตานั้นเปรียบเหมือนปัญญา แต่ถ้าศรัทธามากเกินไปจนสติมันคุมไม่อยู่ ส่วนที่มากเกินไปมันเป็นความงมงายโง่งม ทั้งงมงายโง่งมก็ยิ่งปิดตาตัวเองเข้าไปอีก ศรัทธาจะมีมากเกินกำลังสติไม่ได้ สติจะต้องคุมเอาไว้ให้ศรัทธามีพอ เพื่อที่จะให้ปัญญามันเปิดขึ้นมาได้ ให้ศรัทธามาถูกทาง ศรัทธาน้อยเกินไป ก็กลายเป็นวิจิกิจฉา เคลือบแคลงระแวงเห็นแย้ง ไม่ลงใจ สงสัยแล้วจึงมา มันจะไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้ามีความมั่นใจแม้เพียงนิดเดียว ให้เหมือนกับปัญจวคีย์ทั้งห้าที่มั่นใจ ลงใจในพระพุทธเจ้า
...จิตใจของเราขอให้มีศรัทธาแม้เพียงนิดเดียวตรงนัั้น จะเป็นจุดที่ทำให้เราเปิดดวงตา มีปัญญาของเราได้...”

พระสูตร / เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

 

อ่าน "โพธิราชกุมาร"

อ่าน "ปาปณิกสูตรที่ ๒"