สากัจฉาธรรม - อบายมุขและสัตว์ผู้ข้อง

HIGHLIGHTS:

  • หวย การเล่นหุ้น ต่างกันอย่างไร
  • พระสงฆ์หรือฆราวาสล้วนไม่ควรข้องแวะกับปากทางแห่งความเสื่อม
  • โพธิสัตว์คือสัตว์ผู้ข้องในโพธิญาณ จึงไม่สามารถบรรลุพระอรหันต์แม้ได้เจอพระพุทธเจ้า และใช้เวลานานมากกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า
  • บริวารที่ติดตามโพธิสัตว์เพราะตั้งจิตไว้เช่นนั้นผูกเงื่อนไว้เช่นนั้น แก้ได้ง่ายยากตามความแน่นของการผูก
  • การตั้งจิตอะไรควรระวังให้ดีเพราะจะติดตามเราไปทุกเมื่อ

บทคัดย่อ

 

 

“พ้นทุกข์เถอะ เพราะแม้ตามไปก็ไปพ้นทุกข์เหมือนกัน แล้วทำไมไม่พ้นทุกข์ตอนนี้”

 

Q: อบายมุขการเล่นหุ้นหวยกับพระภิกษุ

A: การพนันนไม่ผิดศีล๕ แต่เป็นอบายมุขเป็นปากทางแห่งความเสื่อมมีอยู่ ๑๒ ทาง การเล่นหุ้นไม่เหมือนการเล่นหวย การเล่นหุ้นเป็นลักษณะซื้อมาขายไปควบคุมได้ทั้ง๒ทาง แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการปั่นหุ้นเพราะนั่นเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นอกุศลธรรม ส่วนการเล่นหวยควบคุมขาออกไม่ได้

 

“ไม่ว่าฆราวาสหรือภิกษุทำไม่ดีทั้งนั้น อบายมุขเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ตอนทำอาจจะยังไม่เห็นอะไร แต่พอทำไปๆมันจะคืบคลานไปทางต่ำ ทำให้อกุศลธรรมเกิด เราอย่าไปเกี่ยวกับมันเลย เหมือนทางเดินไปสู่ปากเหว กลับตัวได้ยาก”

 

Q: พระโพธิสัตว์ใช้เวลานานขนาดไหน และเหล่าสาวกทำอย่างไรจึงเป็นผู้ติดตามได้ และมีทางที่จะเปลี่ยนใจไม่ตามไปได้หรือเปล่า

A: โพธิคือโพธิญาณ สัตวคือความข้อง โพธิสัตว์คือข้องอยู่ในโพธิญาณ ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้แม้ได้พบพระพุทธเจ้าขณะนั้นๆ การบำเพ็ญเพียรของโพธิสัตว์ต้องใช้กำลังความเพียรมากใช้เวลานานมาก ดังนนั้นการที่เราได้มาเจอพระพุทธเจ้านั้นถือว่าโชคดีมาก เพราะเป็นสิ่งที่เป้นไปได้ยากที่ ๓ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันคือ ๑.การได้เกิดเป็นมนุษย์ ๒.พระพุทธเจ้าอุบัติ ๓.การที่ยังมีคำสอนอยู่ พระพุทธเจ้ายกอุปมาเหมือนเต่าตาบอดที่ ๑๐๐ ปีจะขึ้นมาหายใจครั้งนึง และโอกาสที่จะเอาหัวเข้าไปในห่วงของแอกนั้นเกิดขึ้นได้ยาก

โพธิสัตว์จะมีบริวารที่ติดตามไปด้วยกัน สาวกของท่านจะไม่บรรลุธรรมกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นนนอกจากท่านเท่านั้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสาวกของท่านตั้งจิตผูกไว้เช่นนั้น ทั้งกายวาจาใจที่ทำซ้ำทำย้ำมาเป้นเวลานาน ถามว่าสามารถละการเป็นสาวกติดตามได้มั้ย ได้อยู่ยากง่ายขึ้นอยู่กับเงื่นที่ผูกไว้หนาแน่นเพียงใด

 

“เพราะงั้นเราตั้งจิตอะไรไว้ ให้ระวัง เพราะว่าจะตามกันไป จิตของเราเราเป้นตัวพาไป ต้องระวัง”

 

 

ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะ จะเกิดขึ้น

ในโลก; ยากที่จะเป็นไปได้ ฉันเดียวกัน ที่ธรรมวินัย

อันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลก

ภิกษุ ท. ! แต่ว่า บัดนี้ ความเป็นมนุษย์ ก็ได้แล้ว;

ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว;

และธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้ว ก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้ว

ภิกษุ ท. ! เพราะเหตุนั้น ในกรณีนี้

พวกเธอพึงกระทำโยคกรรม เพื่อให้รู้ว่า

“นี้ ทุกข์;

นี้ เหตุให้เกิดทุกข์;

นี้ ความดับแห่งทุกข์;

นี้ หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์” ดังนี้ เถิด.

มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๖๘/๑๗๔๔.