คำพุทธ - พาลบัณทิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต

 HIGHLIGHTS:

  • ลักษณะของคนพาลมี 3 อย่าง คือ มักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว มักทำการกระทำที่ชั่ว
  • ลักษณะของบัณฑิตมี 3 อย่าง คือ มักคิดความคิดที่ดี มักพูดคำพดูดที่ดี มักทำการกระทำที่ดี


บทคัดย่อ

ลักษณะของคนพาลมี 3 อย่าง คือ

มักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว มักทำการกระทำที่ชั่ว คนพาลจะต้องประสบทุกข์โสมนัสและเมื่อตายไปก็จะเข้าสู่นรกกำเนิดเดรัจฉาน หรือถ้าเกิดในมนุษย์ ก็เกิดในตระกูลต่ำ ยากจน มีผิวพรรณทราม มีโรคเบียดเบียน ไม่มีลาภ

 

ลักษณะของบัณฑิตมี 3 อย่าง คือ

มักคิดความคิดที่ดี มักพูดคำพดูดที่ดี มักทำการกระทำที่ดี บัณฑิตย่อมได้เสวยสุขโสมนัสและเมื่อตายไปก็จะเข้าสู่สุคติ โลกสวรรค์หรือถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูง มั่งคั่ง รูปงาม มีลาภ


พระสูตร / เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านพระไตรปิฎกเรื่อง "พาลบัณฑิตสูตร"