ธรรมที่ทำให้หายจากอาพาธ

"อาพาธอันเป็นทุกข์หนักของเธอ ก็จะระงับไปโดยควรแก่ฐานะ"


พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึง ธรรมที่ทำให้หายจากอาพาธ คือ สัญญา ๑๐ ประการ ที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงแก่พระภิกษุที่ชื่อคิริมานนท์ และโพฌชงค์ทั้ง ๗ ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระมหากัปสปะ และท่านพระมหาโมคัลลานะ และเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอาพาธ พระองค์ให้พระมหาจุนทะกล่าวโพฌชงค์ทั้ง ๗ ให้ฟังก็ทำให้พระองค์หายจากอาพาธเช่นกัน