คำพุทธ - อาพาธสูตร

ว่าด้วยการแสดงสัญญา ๑๐ ประการ แก่ภิกษุคิริมานนท์ผู้อาพาธ

เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่พระอานนท์เพื่อให้ท่านพระอานนท์นำไปแสดงแก่พระคิริมานนท์ที่กำลังอาพาธทนทุกข์ทรมานอยู่ แสดงถึงสัญญา ๑๐ ประการ ที่มีอานิสงส์ทําให้หายจากการอาพาธ

สัญญา ๑๐ ประการ คือ

 1. อนิจจสัญญา คือ ความไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ ๕
  อนัตตสัญญา คือ ความเป็นอนัตตาในอายตนะภายในและภายนอก ๖ ประการ
  อสุภสัญญา คือ ความเป็นของไม่งาม
  อาทีนวสัญญา คือ ความเป็นโทษในกาย
  ปหานสัญญา คือ การละอกุศลธรรม
  วิราคสัญญา คือ ธรรมเป็นที่สำรอกกิเลส
  นิโรธสัญญา คือ ธรรมเป็นที่ดับไปโดยไม่เหลือ
  สัพพโลเกอนภิรตสัญญา คือ ละอุบายและอุปาทาน ไม่ถือมั่น
  สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา คือ ความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง
  อานาปานัสสติ