สากัจฉาธรรม-ธรรมทานที่ให้ผลสูงสุด

“เราให้ธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะ คุณจะให้เขาได้ไงถ้าไม่มีธรรมะ แล้วคุณจะมีธรรมะได้ไง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ เราจะมีธรรมะได้เราก็ต้องปฏิบัติ พอเรามีธรรมะแล้ว เราปฏิบัติแล้ว เราจึงจะเอาธรรมะให้คนอื่นเขาได้ ด้วยการปฏิบัติของเรานั่นเอง”

Q:ธรรมทานคืออะไร ที่กล่าวกันว่าการพิมพ์หนังสือธรรมะก็คือการให้ธรรมทานเทียบเท่าการสร้างพระพุทธรูปถูกต้องหรือไม่
A:มาจากคำบาลีที่ว่า “สัพเพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ” แปลว่า การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง คนจึงนำมาปนว่าการพิมพ์หนังสือแจกคือการให้ธรรมะ ซึ่งยังไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะการให้ธรรมะที่แท้จริงคือการให้ธรรมะที่เราทำได้ ใจมีธรรมะจึงจะให้ธรรมะได้ การพิมพ์หนังสือหรือการสละสิ่งของด้วยจิตที่สละออก จัดเป็นทานขั้นต้น มีที่ยิ่งไปกว่าคือการให้ศีล ที่เหนือศีลคือสมาธิ ปัญญา สามสิ่งนี้จัดเป็นธรรมทานแต่ให้ผลของบุญนั้นต่างกันตามลำดับ