คำพุทธ-จูฬธัมมสมาทานสูตร

"ภิกษุ ทั้งหลาย ธรรมสมาทานนี้มี ๔ อย่าง ๔ อย่าง อย่างไรเล่า คือ ธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน และมีทุกข์เป็นวิบากต่อไปก็มี ธรรมสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี และธรรมสมาทานที่มีสุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มี"