ความแตกต่างของคนดีและคนไม่ดี

คนดีย่อมรู้จักคนดี
คนดีประกอบด้วยธรรม 7 อย่าง คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ สุตะมาก ทำจริง สติ และปัญญา
คนดีย่อมมีสมณพราหมณ์ที่มีคุณธรรม 7 อย่าง เป็นมิตรสหาย
คนดีย่อมมีความตั้งใจที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนดีย่อมมีการทำไว้ในใจที่จะไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนดีย่อมมีสัมมาวาจา
คนดีย่อมมีสัมมากัมมันตะ
คนดีย่อมมีสัมมาทิฐิ(เบื้องต้น)
คนดีย่อมให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ เชื่อว่าการให้ทานมีผล และมีความเคารพอ่อนน้อมในการให้ทาน

คนไม่ดีย่อมไม่รู้จักคนดี
คนไม่ดีย่อมไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ สุตะน้อย เกียจคร้าน ไม่มีสติ และไม่มีปัญญา
คนไม่ดีย่อมมีสมณพราหมณ์ที่ไม่มีศรัทธา ไม่มีหิริ ไม่มีโอตตัปปะ สุตะน้อย เกียจคร้าน ไม่มีสติ และไม่มีปัญญา เป็นมิตรสหาย
คนไม่ดีย่อมมีความตั้งใจที่จะเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนไม่ดีย่อมมีการทำไว้ในใจที่จะเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น หรือทั้งสองฝ่าย
คนไม่ดีย่อมมีมิจฉาวาจา
คนไม่ดีย่อมมีมิจฉากัมมันตะ
คนไม่ดีย่อมมีมิจฏาทิฐิ(เบื้องต้น)
คนไม่ดีย่อมไม่มีความบริสุทธิ์ในการให้ทาน ไม่เชื่อว่าการให้ทานมีผล และไม่มีความเคารพอ่อนน้อมในการให้ทาน
“นี่คือความแตกต่าง 9 อย่าง ของคนดีและคนไม่ดี”