สากัจฉาธรรม-ร้ายมาไม่ร้ายตอบด้วยพรหมวิหารสี่

“อาตมาเล่าเรื่องของอตุละอุบาสกให้ฟัง ว่าธรรมดาถูกด่าถูกว่าก็ธรรมดา เรื่องมเหสีพระเจ้าอุเทนที่มาด่าพระพุทธเจ้า เรื่องที่ทูสีมารไปดลใจคนให้มาด่าสาวกของพระพุทธเจ้ากะกุธสันทะ พระพุทธเจ้าทั้ง2พระองค์ให้นโยบายอย่างเดียวกันในการทำจิต ก็คือให้มีเมตตา เปรียบอุปมาอุปไมยอีกพระสูตรที่แสดงกับพระภัคคุนะ ด้วยการทำจิตให้เหมือนกับดิน เหมือนกับน้ำ เหมือนกับอากาศ เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟู แล้วยังพูดถึงเรื่องพราหมณ์ที่โกรธด่าพระพุทธเจ้า ก็ไม่ร่วมกินกับเขา เราจะทำจิตให้ไม่ด่าตอบ ไม่ร้ายตอบได้ ก็ให้เจริญพรหมวิหารสี่”

Q:ญาติถูกใส่ร้ายโดยการสร้างหลักฐานเท็จ ควรวางจิตอย่างไร
A:”พอเราถูกด่าเสียดสี เราจะทำจิตอย่างไร ให้มีพรหมวิหารสี่ ให้ใช้พรหมวิหารป้องกันจิต เจริญพรหมวิหารสี่ไปทั้งสี่ทิศ โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ นี่คือเทคนิค ให้ใช้บุคคลที่เขาทำหลักฐานเท็จนี้มาเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตา หมายความว่าเมื่อเห็นเขา ให้กำหนดจิตแผ่ไปยังบุคคลนี้ แล้วก็แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ ...ถ้ามีคนเอาของมาให้เรา ถ้าเราไม่เอา ของนั้นก็ต้องตกแก่คนที่เอามา ถ้าเขาร้ายมา เราไม่ร้ายตอบ อันนี้คือไม่กินร่วมกัน ไม่ได้กินร่วมกัน เขาเอาอะไรมา เขาก็เอาสิ่งนั้นกลับไป เราจะไม่ร้ายตอบไม่ชั่วตอบได้ ก็ต้องตั้งไว้ที่พรหมวิหารสี่”

เมื่อได้รับคำชม ให้พิจารณา4วิธีคือ เห็นความไม่งามในกาย,เห็นอาหารเป้นของปฏิกูล,ความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดี,เห้นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยง

Q:พรหมลิขิตและกรรมลิขิตต่างกันอย่างไรมีจริงหรือไม่
A:ลิขิตคือการเขียน
กรรมลิขิตไม่ใช่พุทธพจน์ ถ้าบอกว่ากรรมลิขิตคือกรรมเก่าอย่างเดียว หรือเป็นกรรมที่ฉันลิขิตเอง เห็นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า ความคิดนี้เป็นมิจฉาทิฐิ เพราะบางอย่างในชีวิตของเราเกิดจากผู้อื่นบันดาล เกิดจากที่เราทำ เกิดจากรรมเก่า เกิดจากโรคภัยหรือดินฟ้อากาศ กรามลิขิตมีส่วนถูก ที่หมายความว่าเราจะได้รับผลของกรรมแน่นอน บุคคลที่จะเหนือกรรมได้คือพระอรหันต์ ซึ่งปฏิบัติมาตามมรรคแปด

พรหมลิขิต พรหมถ้าตีความหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือคนที่มีอำนาจมีบารมี เป็นคนช่วยสนับสนุน อันนี้ก้มีเหมือนกัน แต่ไม่ใช่โดยส่วนเดียว มีส่วนที่เรากระทำด้วย ส่วนที่เป้นกรรมเก่าด้วย