ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6

สฬายตนวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกอายตนะ 6 โดยละเอียดเป็นธรรม 8 หมวด คือ
1. อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
2. อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
3. หมวดแห่งวิญญาณ 6 คือ การรับรู้ในทั้ง 6 ช่องทาง
4. หมวดแห่งผัสสะ 6 เมื่อมีอายตนะภายในรวมกับอายตนะภายนอก มีจิตทำหน้าที่ในการรับรู้
จึงเกิดเป็นผัสสะใน 6 ช่องทาง
5. ความนึกหน่วงของใจ 18 ที่เป็นไปในทาง โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา
6. ทางดำเนินแห่งจิตของสัตว์ 36 จำแนกโสมนัส โทมนัส และอุเบกขาออกเป็นที่เนื่องด้วย
เหย้าเรือน และหลีกออกจากเหย้าเรือน
7. การที่จะอาศัยสิ่งใด ละสิ่งใด
8. สติ 3 ประการของพระศาสดา