คำพุทธ-สฬายตนวิภังคสูตร

“ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสฬายตนวิภังค์ คือการแจกแจงในเรื่องของสฬายตนแก่พวกเธอทั้งหลาย
พวกเธอพึงทราบอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ หมวดแห่งวิญญาณ ๖
หมวดแห่งผัสสะ ๖ หมวดความนึกหน่วงของใจ ๑๘ และทางดำเนินของสัตว์ ๓๖
ใน ๓๖ นั้น พวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ และทางดำเนินของสัตว์นี้
พึงทราบการตั้งสติ ๓ ประการ ที่พระอริยเจ้าเสพ ซึ่งเมื่อเสพเชื่อว่า เป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่
อันเราเรียกว่าสารถีอันฝึกบุคคลที่ควรฝึก ยอดเยี่ยมกว่าอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย
นี้เป็นหัวข้อแห่งสฬายตนวิภังค์ ฯ”