ตอบคำถาม-โพธิสัตว์ และเหตุแห่งศรัทธา

"คนที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโธ คุณจะต้องมีโพธิญาณตรงนี้ คุณต้องมีความสามารถตรงนี้ คุณถึงจะดำรงตำแหน่งนี้ได้ ซึ่งความสามารถที่เรียกว่า "โพธิญาณ" มันไม่ได้ว่าเก็บสะสมกันชาติเดียว เพราะงั้นบุคคลที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ เขาต้องพยายามสร้างบารมีสร้างกุศลในการที่จะทำจิตใจที่ยังพร่องอยู่ ให้มันเต็มขึ้นมา ใช้เวลานานมากที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า"

Q ความหมายของโพธิสัตว์
A:"โพธิ" คือ การตรัสรู้ ความแจ่มแจ้ง พุทธะ
"สัตว์" คือ สิ่งมีชีวิต หรือ ข้อง ผู้ที่ยังข้องอยู่ ผู้ที่ยังติดอยู่
"โพธิสัตว์" คือ ผู้ที่ยังข้องอยู่ในโพธิญาณ จิตยังไม่รวม จะยังไม่วาง มันจะยึดเอาไว้ ยึดความที่ฉันต้องการเป็นสัมมาสัมพุทธะ โพธิสัตว์ หมายถึงคนที่ต้องการมีโพธิญาณ จะเป็นปัจจเจกพุทธะ หรือสัมมาสัมพุทธะก็ได้ โพธิสัตว์แบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑.นิยตโพธิสัตว์ คือ มีความแน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ได้พยากรณ์ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอนุพุทธะแน่ เป็นสาวกฟังคำสอนอยู่ แต่ไม่ได้ตรัสรู้ตาม
๒.อนิยตโพธิสัตว์ คือ ยังไม่แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า อาจจะได้ หรืออาจจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า เพราะอาจเลิกกลางครัน

Q:สัตว์เดรัจฉานมีโอกาสเกิดในภพสูงหรือไม่?
A:ตอนตายถ้ายังมีความยินดีในภพที่มันอยู่ มันก็จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรื่อยไปๆ แต่ถ้ามีจิตน้อมไปทางทาน ศีล เห็นสมณะที่ดี ก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกัน แต่จะมาตรัสรู้ธรรมไม่ได้ เพราะไม่ใช่ภพที่สามารถประพฤติบำเพ็ญบุญได้

Q:อะไรเป็นเหตุให้เกิด และเสื่อมของศรัทธา?
A: "ศรัทธา" หมายถึง ความมั่นใจในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ความมั่นใจนี้เกิดจากอะไร พระพุทธเจ้าเคยบอกว่า
"ทุกข์เป็นที่ตั้งของศรัทธา "
ศรัทธา เป็นธรรมที่มีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัย เราจะเห็นตรงนี้ได้ต้องมีปัญญา และความนับถือต่อลักษณะของผู้นำ
อะไรเป็นเหตุเสื่อมของศรัทธา?"ก็ปัญญามันน้อยทำให้จมอยู่ในกองทุกข์ ไม่มีกัลยาณมิตรที่ดี"

Q: ความเพียรย่อหย่อนควรทำอย่างไร?
A:ศรัทธา คือ ความมั่นใจ จะเป็นเหตุให้ทำจริง แน่วแน่จริง ความเพียรเป็นผลจากศรัทธา ศรัทธาไม่ใช่เรื่องของกาม ทางตา, หู, จมูก, ลิ้น, กาย แต่เป็นเรื่องของปัญญา และต้องมีสติควบคุม