คำพุทธ – มหากัมมวิภังคสูตร

มีความเข้าใจผิดของสมณพราหมณ์นอกศาสนาบางพวกที่เจริญฌานสมาธิจนมีตาทิพย์ สามารถมองเห็นบุคคลบางคนที่ทำความดีแต่หลังจากการตายไปกลับไปเกิดในอบาย ทุคคติ วินิบาต คือ นรก

พระพุทธเจ้าจึงทรงจำแนกกรรมโดยละเอียดถึงเหตุที่ทำให้บุคคลหลังจากการตายแล้วไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ ในมหากัมมวิภังคสูตร โดยแสดงถึงบุคคล ๔ ประเภท คือ

  • ๑. บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี
    ๒. บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี
    ๓. บุคคลที่ทำดีแล้วได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี
    ๔. บุคคลที่ทำดีแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี

และจิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนั้นสำคัญมาก
แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความดีมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีมิจฉาทิฐิ(เป็นอกุศล)ผู้นั้นก็ไปอบายได้
แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความชั่วมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีสัมมาทิฐิ(เป็นกุศล)ผู้นั้นก็ไปสุคติได้