ทำสัญญาให้เป็นญาณ

"สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดขึ้นทีหลัง...เพราะมีการเกิดขึ้นแห่งสัญญา จึงมีการเกิดขึ้นแห่งญาณ...บุคคลจะสามารถรู้สึกได้อย่างนี้ว่า เพราะสัญญานี้เป็นปัจจัยญาณจึงเกิดขึ้นแก่เรา"...พุทธพจน์

บุคคลเมื่อเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในสาขาอาชีพต่าง ๆ แล้วจะเกิดเป็นญาณคือความชำนาญเชี่ยวชาญได้นั้นเพราะทำบริกรรมคือทำให้บ่อย ทำให้มาก มีความเอาใจใส่ ฝึกฝนหมั่นเพียร สัญญานั้นย่อมเป็นญาณได้ การเป็นคนเหนือโลกก็เช่นเดียวกัน ความสามารถของจิตจะเหนือโลกได้เมื่อมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องของมรรค 8 (ศีล สมาธิ ปัญญา) ด้วยการเอามาทรงไว้ในใจ เอามาทำมาฝึกกระทำภาวิตาคือการภาวนา ดำเนินตามมรรค 8 ตั้งสติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ทำอยู่บ่อย ทำให้มาก ไม่เลือกสถานที่ ไม่เลือกเวลา ย่อมพัฒนาให้สัญญานั้นเกิดเป็นญาณคือความรู้ในการเหนือโลกได้